Βελτιωτικές τροποποιήσεις του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ για τη χρηματοδότηση των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας

Με πρόσφατη ρύθμιση, που περιλαμβάνεται στο νόμο για την καθιέρωση του επιδόματος γέννησης, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διευρύνει τη δυνατότητα των Δήμων να αξιοποιήσουν χρηματοδότηση, μέσω της ΕΕΤΑΑ, τόσο για την αξιοποίηση του κτηριακού τους αποθέματος για δημιουργία βρεφονηπιακών/παιδικών σταθμών στους ΟΤΑ που δεν υφίστανται τέτοιες δομές όσο και για τη δημιουργία επιπλέον δομών σε περίπτωση που αυτές δεν επαρκούν.

ΦΕΚ Τεύχος A’ 21/03.02.2020 – Τροποποίηση του άρθρου 51 του ν. 4520/2018

«Για την ενίσχυση πολιτικών κοινωνικής αλληλεγγύης σε Δήμους των οποίων οι υπηρεσίες ή νομικά τους πρόσωπα λειτουργούν βρεφικούς, παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς, υλοποιείται πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ίδρυση έως δύο (2) νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής ή βρεφονηπιακής φροντίδας σε κάθε Δήμο, με έναρξη εφαρμογής του προγράμματος εντός του έτους 2018. Δήμοι ή νομικά πρόσωπα αυτών που δεν λειτουργούν βρεφικούς, παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς, αλλά διαθέτουν κατάλληλες κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία τέτοιων δομών προσχολικής φροντίδας, μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Κατ΄ εξαίρεση, οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα αυτών του πίνακα της παραγράφου 2.4 της υπ’αρ. Δ 11/οικ. 21568/620/12.04.2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1409), όπως ισχύει, μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ίδρυση έως τεσσάρων (4) νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής ή βρεφονηπιακής φροντίδας. Οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα χρηματοδότησης μέχρι τις 31/12/2020».

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας, ΕΔΩ.

Πηγή: https://www.kedke.gr/el/index.php

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email