Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας

O Οικονομολόγος – Λογιστής, κ. Ανδρέας Πετρίδης, αναλύει στο Governet.gr, τα μέτρα κατά της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20/03/2020 (ΦΕΚ Α 68 20-3-2020), μεταξύ άλλων, μειώθηκε προσωρινά στο 6% ο συντελεστής Φ.Π.Α. για είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας.

Ειδικότερα :

Στο Κεφαλαίο Α «Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α’ 248) προστίθεται παρ. 50 ως εξής:

«50. Μάσκες προστασίας και γάντια για την ιατρική (για την προστασία από ιούς και την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών – νοσοκομειακή και ιδιωτική χρήση) (ΔΚ ΕΧ 3926, ΕΧ 4015, ΕΧ 4818 ΕΧ, ΕΧ 6307).

Σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή (ΔΚ ΕΧ 3401 και ΕΧ 3402).

Αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντιλάκια και άλλα αντισηπτικά παρασκευάσματα (ΔΚ 3307 ΕΧ, ΔΚ ΕΧ 3401, ΔΚ ΕΧ 2828, ΔΚ ΕΧ 3402, ΔΚ ΕΧ 3808 και ΕΧ 3824).

Αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη (ΔΚ ΕΧ 2207), η οποία προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αντισηπτικών.

Καθαρή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη γεωργικής προέλευσης με αλκοολικό τίτλο 95%, η οποία διατίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2969/2001 (Α’ 281) (ΔΚ ΕΧ 2207).

Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά των εν λόγω δασμολογικών κλάσεων ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%)».

Η μείωση ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Αναζήτηση Δασμολογικής Κλάσης

Ιδιαίτερη προσοχή στην κατηγοριοποίηση των δασμολογικών κλάσεων που σχετίζονται με τον Φ.Π.Α. του είδους.

Γενικά, η κατηγοριοποίηση των αγαθών σε κατηγορίες ακολουθεί την κατηγοριοποίηση των δασμολογικών κλάσεων. Κατά συνέπεια, για να είστε σίγουροι, εάν ένα είδος θα πρέπει να ενταχθεί στον μειωμένο συντελεστή ή όχι, θα πρέπει να αναζητείτε την περιγραφή του με βάση την δασμολογική κλάση στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=el&SimDate=20150716

Θέματα Προσοχής

Για οποιοδήποτε φορολογικό στοιχείο εκδίδεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων συντελεστών και εφεξής, δηλαδή την 20/03/2020, ο ΦΠΑ θα υπολογίζεται με τους νέους συντελεστές, ανεξάρτητα αν αφορά συναλλαγές (Δελτία Αποστολής) που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο διάστημα.

Τα πιστωτικά τιμολόγια, που εκδίδονται από 20/03/2020 και αφορούν συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία αυτή, υπολογίζεται ΦΠΑ με τους νέους συντελεστές.

Οι αλλαγές που επέρχονται επιβάλουν την ενημέρωση των μηχανογραφικών συστημάτων με τους νέους συντελεστές.

Μεγάλη προσοχή στην μεταβολή παραστατικών με ημερομηνία πριν την 20/03/2020, για να διατηρήσουν τον αρχικό συντελεστή ΦΠΑ.

Θα χρειαστεί, δηλαδή, να γίνει κατάλληλη προσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων και των ταμειακών μηχανών όπου απαιτείται.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email