Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της χώρας, συνολικού ποσού ύψους 75.000.000,00€, προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19

Κατανομή, συνολικού ποσού ύψους 75.000.000,00 €, σε όλους τους Δήμους της χώρας, για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19.

Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά Δήμο γίνεται σε χρέωση των λογαριασμών του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, και ειδικότερα:

α) για το ποσό των 50.000.000,00 €, από τον λογαριασμό με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως
αναγκών των ΟΤΑ κλπ.» και
β) για το ποσό των 25.000.000,00 €, από τον λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι
των Δήμων» (Νο 33-05-0098).

Αναλυτικά, τα αποδοτέα ποσά: ΑΔΑ: 64ΧΒ46ΜΤΛ6-9Υ8

Πηγή: https://www.ypes.gr/

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email