Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την παράταση της τηλεργασίας έως τις 31 Ιανουαρίου 2020

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’  Αριθμ. 52831/1581 ΚΥΑ, σύμφωνα με τη οποία παρατείνεται, έως τις 31 Ιανουαρίου 2020, η τηλεργασία. Συγκεκριμένα:

– Οι επιχειρήσεις – εργοδότες, υποχρεούνται να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους, όπου αυτό είναι εφικτό, σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων.
– Οι επιχειρήσεις – εργοδότες οφείλουν να προαναγγείλουν, πριν την έναρξη της εργασίας, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την εξ αποστάσεως εργασία του πενήντα τοις εκατό (50%) των εργαζομένων τους. Σε περίπτωση παράβασης, επιβάλλεται πρόστιμο 3.000€.
– Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, προσαρμόζεται υποχρεωτικά, για τον μήνα Ιανουάριο, κατά την έναρξη και λήξη του με τρόπο, ώστε, ανά μισή ώρα και εντός διώρου, να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι, σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους. Η ως άνω προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων δεν μεταβάλλει το είδος της σύμβασης εργασίας

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email