Τρόπος εξόφλησης δαπανών ενοικίων

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον Οικονομολόγο – Λογιστή, κ. Ανδρέα Πετρίδη, στο Governet.gr

Με τον νόμο 4646/2019 (ΦΕΚ Α’ 201/12-12-2019) προστέθηκε στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος και στο άρθρο 23 «Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες» νέα περίπτωση, με αρίθμηση (ιε), που αφορά στον τρόπο πληρωμής των ενοικίων.

Πληρωμή – εξόφληση ενοικίων αποκλειστικά με χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής

Με τη νέα διάταξη, οι δαπάνες ενοικίων των επιχειρήσεων και των επιτηδευματιών, ανεξαρτήτως ποσού, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους, εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Δηλαδή, στην περίπτωση των ενοικίων δεν ισχύει το όριο των 500 ευρώ, που ισχύει για άλλες κατηγορίες δαπανών, αλλά αφορά όλο το ποσό από το πρώτο ευρώ.

Η διάταξη αφορά κάθε είδος ενοικίου, που καταβάλλουν όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Περιλαμβάνει μισθώματα, που καταβάλουν, είτε για μίσθωση επαγγελματικών εγκαταστάσεων είτε για μίσθωση κατοικιών είτε για μίσθωση αγρών και γενικά οποιασδήποτε μίσθωσης ακινήτων ή και εξοπλισμού.

Κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης εξετάζεται ο τρόπος πληρωμής των μισθωμάτων, εάν έχει γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο και, εάν όχι, υπολογίζουμε το ποσό τους ως λογιστική διαφορά ως μη εκπιπτόμενη δαπάνη.

Παράδειγμα:

Επιχείρηση μισθώνει γραφεία έναντι 1.000 ευρώ μηνιαίως. Έχει πληρώσει τον Ιανουάριο το ενοίκιο με μετρητά και τους υπόλοιπους 11 μήνες έχει πληρώσει ηλεκτρονικά, μέσω τραπέζης.

Στην περίπτωση αυτήν, από το σύνολο των ετήσιων μισθωμάτων (1.000×12=12.000), θα αναγνωριστεί ως δαπάνη το ποσό των 11.000 ευρώ, που πληρώθηκε με ηλεκτρονικό τρόπο, και το ποσό των 1.000 ευρώ θα καταχωρηθεί ως λογιστική διαφορά, που θα προσαυξήσει τα
φορολογητέα αποτελέσματα.

Σημεία προσοχής:

Όσον αφορά στην καταχώρηση των ενοικίων στα βιβλία των επιχειρήσεων, αυτή συνεχίζει να γίνεται με παραστατικό το μισθωτήριο και την αρχή του δεδουλευμένου. Δηλαδή, εφόσον υπάρχει συμφωνητικό μίσθωσης, βεβαιώνεται (καταχωρείται) το ενοίκιο στα βιβλία της επιχείρησης, ανεξάρτητα εάν έχει εξοφληθεί ή όχι.

Η διάταξη αφορά σε δαπάνες, που πραγματοποιούνται από την 01.01.2020 και μετά. Συνεπώς, όποιος εξοφλήσει μετρητοίς εντός του 2020 ενοίκιο, που αφορά περίοδο χρήσης από το 2019 και πίσω, δεν έχει κανένα πρόβλημα με την αναγνώριση της δαπάνης στα βιβλία του.

Σε περίπτωση, που δεν έχει εξοφληθεί το μίσθωμα μέσα στην χρήση, κρατάμε σημείωση για να το ελέγξουμε την επόμενη και, εάν χρειαστεί, να επανέλθουμε με τροποποιητική δήλωση.

Ζητάμε κάθε μήνα το παραστατικό πληρωμής του ενοικίου για να ελέγξουμε τον τρόπο εξόφλησής του.

Ιδιαίτερη προσοχή στα μισθώματα αγρών από όσους ασκούν δραστηριότητα με τήρηση βιβλίων (επαγγελματίες αγρότες), που είχαν συνηθίσει την εξόφληση με μετρητά.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email