Επιδότηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών συσκευών εξωτερικού χώρου

Στήριξη των επιχειρήσεων εστίασης, με σκοπό τη διευκόλυνση της λειτουργίας τους κατά τη χειμερινή περίοδο. Η προμήθεια θερμαντικού σώματος, ανά δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα, επιχορηγείται μέχρι και 100 ευρώ για το κάθε θερμαντικό σώμα.

Ξεκίνησε η περίοδος υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων εστίασης, για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου, η οποία θα διαρκέσει έως τις 4/03/2021.

Αφορά επιχειρήσεις εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα και δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον από τους τομείς δραστηριότητας με ΚΑΔ :

  • 56.10 : Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
  • 56.29.20 : Υπηρεσίες καντίνας
  • 56.30 : Δραστηριότητες παροχής ποτών

Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ των παραπάνω υποκατηγοριών.

Η επιχορήγηση καλύπτει θερμαντικά σώματα εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε τύπου (υγραερίου, ηλεκτρικά, φυσικού αερίου, πάνελ υπερύθρων, αλογόνου ή άλλο), αυτόνομα/ μεμονωμένα, ή μέρος κινητού εξοπλισμού, που φέρει ενσωματωμένο θερμαντικό σώμα εξωτερικού χώρου, τα οποία είναι/ήταν καινούργια και αμεταχείριστα κατά την αγορά τους.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων, που υποβάλουν αίτηση, είναι οι ακόλουθες:

  • Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ).
  • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας).
  • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
  • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (de minimis).
  • Η επιχείρηση να έχει ήδη προχωρήσει στην προμήθεια, αποπληρωμή των θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου και στη σχετική εγγραφή στα λογιστικά βιβλία της, πριν από την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης.
  • Η επιχείρηση υποβάλλει μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ, για το σύνολο εγκαταστάσεων εστίασης που διαθέτει και για τις οποίες προμηθεύεται θερμαντικά σώματα εξωτερικού χώρου.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι εξωχώριες εταιρείες, καθώς και οι θυγατρικές εταιρείες Δημοσίων Οργανισμών.

Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://heating-devices.mindev.gov.gr.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση για ένα χώρο εστίασης ανέρχεται σε  5.000 ευρώ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, πατήστε ΕΔΩ.

Πηγή: espa.gr

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email