Brexit – Θέματα, που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις από 01/01/2021

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον Οικονομολόγο – Λογιστή, κ. Ανδρέα Πετρίδη, στο Governet.gr

Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ενιαία Αγορά και την Τελωνειακή Ένωση

Την 1 Ιανουαρίου 2021 το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας αποχώρησε από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση και προσχωρεί «αυτόματα» στη Σύμβαση της Κοινής Διαμετακόμισης (CTC-Common Transit Convention), καθώς η μεταβατική περίοδος, που προβλέφθηκε με τη συμφωνία αποχώρησης, έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Σε συνέχεια συμβιβασμού μεταξύ των δύο μερών (ΕΕ και ΗΒ) επετεύχθη συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας, αφενός μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και αφετέρου του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας για την επίσημη υιοθέτηση, της οποίας θα ακολουθήσει γραπτή διαδικασία.

Με τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, από 01/01/2021 οι κανόνες της ΕΕ, στον τομέα των τελωνείων και ιδίως ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών και εκτελεστικών του πράξεων, δεν ισχύουν πλέον στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ως εκ τούτου, από 01/01/2021 το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση, με τις ακόλουθες άμεσες συνέπειες:

Από την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία και μετά, η διακίνηση των εμπορευμάτων από τη χώρα μας και τα άλλα κράτη-μέλη προς το Ηνωμένο Βασίλειο και το αντίθετο, θα αντιμετωπίζεται διαδικαστικά με τον ίδιο τρόπο, με τον οποίο γίνεται η διακίνηση εμπορευμάτων από και προς τρίτες χώρες, γεγονός, που συνεπάγεται την υποχρεωτική πλέον τήρηση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων για εμπορεύματα με προορισμό ή προέλευση το Ηνωμένο Βασίλειο.

Παράλληλα, από 01/01/2021 ισχύει το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία, σύμφωνα με το άρθρο 185 της συμφωνίας αποχώρησης. Το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία καθιστά ορισμένες διατάξεις του δικαίου της ΕΕ εφαρμοστέες εντός του Ηνωμένου Βασιλείου μόνον όσον αφορά στη Βόρεια Ιρλανδία. Στο πρωτόκολλο, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησαν ότι, για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, η Βόρεια Ιρλανδία αντιμετωπίζεται σαν να ήταν κράτος – μέλος.

Συνοπτικά, από 01/01/2021 ισχύουν τα εξής:

 • Το Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται «τρίτη χώρα» για τα κράτη μέλη της ΕΕ των 27.
 • Δεν υφίσταται πλέον η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των κρατών μελών της ΕΕ27.
 • Απαιτούνται τελωνειακές διατυπώσεις για τη διακίνηση των εμπορευμάτων μεταξύ των δύο μερών.
 • Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα έχει πρόσβαση στα τελωνειακά συστήματα πληροφορικής της ΕΕ27, πλην της πρόσβασης στο NCTS ως χώρα της κοινής διαμετακόμισης.

Θέματα, που επηρεάζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων

Επαλήθευση της εγκυρότητας των ΑΦΜ/ΦΠΑ επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, μέσω του VIES

Πλέον, από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά, δεν είναι δυνατή η επαλήθευση της εγκυρότητας των ΑΦΜ/ΦΠΑ επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, μέσω του VIES-on-the-Web, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις, που εμπίπτουν στο άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Αποχώρησης.

Πρόκειται, δηλαδή, για επιχειρήσεις, που είναι εγκατεστημένες στη Βόρεια Ιρλανδία, στις οποίες έχει αποδοθεί διακριτός αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ με το ειδικό πρόθεμα «ΧΙ» για συναλλαγές αγαθών.

Εφαρμογή του Κοινού Δασμολογίου της ΕΕ για τα προϊόντα από το Ηνωμένο Βασίλειο

Από την 01/01/2021, όλα τα προϊόντα, που εισάγονται στην Ελλάδα από το Ηνωμένο Βασίλειο, θα κατατάσσονται στις δασμολογικές κλάσεις, διακρίσεις και κωδικούς, που προβλέπονται στο Κοινό Δασμολόγιο της ΕΕ. (Καν. του Συμβουλίου 2658/87 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, όπως ισχύει για το έτος 2021 με τον καν. 1602/2018 της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., τεύχος L361/30.10.2020).

Η δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων, συμπληρώνεται στη θέση 46 του ΕΔΕ εισαγωγής. Δηλαδή, για τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, θα έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (καν. 952/2013), καθώς και των Εφαρμοστικών Διατάξεων αυτού (καν. 2447/2015).

Εξαγωγές/Εισαγωγές προς και από το Ηνωμένο Βασίλειο

Όλες οι επιχειρήσεις της Ελλάδος και γενικότερα της ΕΕ, που πραγματοποιούν διακινήσεις εμπορευμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, από 01/01/2021 και μετά, οφείλουν να τηρούν τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής.

Οι οικονομικοί φορείς, που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία στις εξαγωγές ή τις εισαγωγές, μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας της Τελωνειακής Υπηρεσίας (https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet), καθώς και από την Εγκύκλιο οδηγιών ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ 2016/28.04.2016 «Εξαγωγή & έξοδος εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης στο πλαίσιο του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα».

Ειδικά οι παραδόσεις (πωλήσεις) αγαθών, που εξάγονται από την Ελλάδα από τον πωλητή ή από άλλο πρόσωπο, που ενεργεί για λογαριασμό του πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Κώδικα Φ.Π.Α., απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, με τον όρο ότι ο πωλητής υποβάλλει ηλεκτρονικά διασάφηση εξαγωγής στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, κατά τα προβλεπόμενα στην τελωνειακή νομοθεσία, και ότι διαθέτει:

α) τιμολόγιο πώλησης, το οποίο δηλώνεται επί της διασάφησης εξαγωγής,
β) αποδεικτικό εξόδου των αγαθών από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ, όπως προκύπτει από το ηλεκτρονικό μήνυμα ΙΕ 599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης εξαγωγής»«Export Notification» από το Icisnet ή οποιοδήποτε αποδεικτικό εξόδου (“export notification”) εκδίδεται από τελωνειακή αρχή άλλου κράτους μέλους,
γ) τραπεζικό μέσο πληρωμής, από το οποίο προκύπτει η καταβολή του αντιτίμου της αξίας του τιμολογίου πώλησης.

Οι όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση της απαλλαγής προβλέπονται στην ΠΟΛ. 1203/16 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Brexit και παρακράτηση φόρων

Η απαλλαγή στην παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 62 του κώδικα φορολογίας εισοδήματος (ν.4172/2013), αμοιβές, που καταβάλει Ελληνική επιχείρηση σε επιχείρηση του Ηνωμένου Βασιλείου για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, για τις οποίες προβλεπόταν απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου -λόγω της εγκατάστασης σε κράτος μέλος της ΕΕ- δεν ισχύουν, και πρέπει οι επιχειρήσεις να ανατρέχουν στην σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ των δύο χωρών με την εφαρμογή, της οποίας μπορούν να συνεχίζουν τις απαλλαγές σύμφωνα με όσα αυτή προβλέπει.

Σε διαφορετική περίπτωση προκύπτει ανάγκη παρακράτησης και απόδοσης φόρου σε ποσοστό 20%.

Διασυνοριακές πληρωμές με το Ηνωμένο Βασίλειο

Στις 8 Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Αρχή τραπεζών εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία ενημερώνει τους πελάτες των φορέων παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (π.χ. τράπεζες) για τα θέματα αρμοδιότητας της σχετική με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Στην Ανακοίνωση αυτή θίγονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα ζητήματα:

 • Ο βαθμός ετοιμότητας των φορέων παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.
 • Οι αλλαγές στις διασυνοριακές πληρωμές μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των κρατών – μελών της ΕΕ.
 • Η πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο και η προστασία των καταθετών.

Παράλληλα, η ΕΒΑ παροτρύνει τους καταναλωτές – πελάτες να απευθυνθούν στους φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με τους οποίους συνεργάζονται, για περαιτέρω πληροφορίες.

Ειδικό πρωτόκολλο για τη Βόρεια Ιρλανδία

Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ θα ενεργοποιήσει την εφαρμογή του πρωτοκόλλου Ιρλανδίας και Βορείου Ιρλανδίας (πρωτόκολλο IE/NI), βάσει του οποίου το έδαφος της Βορείου Ιρλανδίας -αν και αποτελεί τελωνειακό έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου- θα αντιμετωπίζεται ως τελωνειακό έδαφος της ΕΕ27.

Στο πρωτόκολλο (άρθρο 185 της συμφωνίας) η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησαν ότι, για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, η Βόρεια Ιρλανδία αντιμετωπίζεται σαν να ήταν κράτος – μέλος.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι:

1) Τα εμπορεύματα, που έχουν αναχώρηση από τη Βόρεια Ιρλανδία με προορισμό Κ-Μ της ΕΕ27 ή αντιστρόφως , θα διακινούνται με ενωσιακή διαμετακόμιση.
2) Εμπορεύματα, που έχουν αναχώρηση από το Ηνωμένο Βασίλειο και προορισμό Βόρεια Ιρλανδία ή Κ-Μ της ΕΕ27 ή αντιστρόφως, θα διακινούνται με κοινή διαμετακόμιση.
3) Τα εμπορεύματα, που έχουν αναχώρηση από Χώρα Κοινής Διαμετακόμισης (ΧΚΔ) και προορισμό τη Βόρεια Ιρλανδία ή αντίστροφα, θα διακινούνται με ενωσιακή ή κοινή διαμετακόμιση.
4) Τα εμπορεύματα, που έχουν αναχώρηση από Κ-Μ της ΕΕ27, εκτελούν διέλευση από τη Βόρεια Ιρλανδία και έχουν προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο ή αντίστροφα, θα διακινούνται με κοινή διαμετακόμιση.

Συνοπτικά, περιπτώσεις διακινήσεων από 01/01/2021:

 • ΗΒ προς Ελλάδα – Εισαγωγή στην Ελλάδα
 • Ελλάδα προς ΗΒ – Εξαγωγή από την Ελλάδα
 • ΗΒ προς Βόρεια Ιρλανδία – Εισαγωγή στη Βόρεια Ιρλανδία
 • Βόρεια Ιρλανδία προς ΗΒ – Εξαγωγή από τη Βόρεια Ιρλανδία
 • Βόρεια Ιρλανδία προς Ελλάδα – Ενδοενωσιακή διασυνοριακή διακίνηση
 • Ελλάδα προς Βόρεια Ιρλανδία – Ενδοενωσιακή διασυνοριακή διακίνηση
 • Τρίτη χώρα προς Βόρεια Ιρλανδία – Εισαγωγή στη Βόρεια Ιρλανδία
 • Βόρεια Ιρλανδία προς τρίτη χώρα – Εξαγωγή από τη Βόρεια Ιρλανδία

Εκτός των παραπάνω, προκύπτουν δεκάδες θέματα σε σχέση με τα ειδικά τελωνειακά καθεστώτα, τη διακίνηση αγαθών από ιδιώτες, τα πνευματικά δικαιώματα, τις ηλεκτρονικές πληρωμές και πλήθος άλλων συναλλαγών.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι – Πηγές

 • Ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για θέματα ενημέρωσης φορολογίας και ΦΠΑ σχετικά με το BREXIT: https://www.aade.gr/menoy/brexit/emmesi-forologia-fpa-brexit
 • Διαδικτυακή Πύλη των Ελληνικών Τελωνείων: https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet
 • Επίσημη Ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών για το Brexit: https://brexit.gov.gr/
 • Σχετικό Webinar που διεξήχθη από το Βρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (Παράρτημα Βελγίου) για το BREXIT:

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email