Αναστολή συμβάσεων εργασίας Φεβρουαρίου 2021

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων
Παρατείνεται η δυνατότητα των κλειστών και πληττόμενων επιχειρήσεων να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ Αριθμ. οικ. 4374/131 ΚΥΑ των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2021.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού υπολογίζεται στο ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534,00€), που αντιστοιχεί σε είκοσι οχτώ (28) ημέρες.

Τί αλλάζει

Η αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων προαναγγέλλεται τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα της έναρξης της αναστολής. Η προαναγγελία μπορεί να αφορά είτε αυτοτελή χρονικά διαστήματα, εντός του τρέχοντος μήνα, είτε ολόκληρο τον μήνα.

Σε κάθε περίπτωση, μεταβολή της προαναγγελθείσας αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων προαναγγέλλεται και αυτή, με τη διαδικασία της προσωρινής ανακλήσεως. Η προαναγγελία αυτή πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα από την έναρξη της μεταβολής.

Ειδικά για συμβάσεις εργασίας, που τίθενται σε αναστολή από την 1η έως και την 5η Φεβρουαρίου, οι υπεύθυνες δηλώσεις προαναγγελίας των εργοδοτών – επιχειρήσεων δύνανται να υποβληθούν εντός του πρώτου πενθημέρου του μηνός αυτού.

Σε περίπτωση, που δεν τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία της προαναγγελίας, η υπεύθυνη δήλωση είναι άκυρη και κατά συνέπεια ο εργοδότης συνεχίζει εκείνος να αμείβει τους εργαζόμενους του.

Δείτε, αναλυτικά, τον πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που αναστέλλεται η λειτουργία τους σε όλη την Επικράτεια:

ΦΕΚ B’ 345/31.01.2021

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email