Επικαιροποίηση οικονομικών στοιχείων Ο.Τ.Α. στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δημοσιεύθηκε το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 9541 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο οι στατιστικοί ανταποκριτές των Δήμων, των Περιφερειών και των Νομικών Προσώπων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων τους, οφείλουν να μεριμνήσουν για την ορθή επικαιροποίηση των οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (ΚΔ), καθώς και στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ (ΔΒΔ) -υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν μεταβολές σε σχέση με τα ήδη υποβληθέντα στοιχεία.

Δείτε, αναλυτικά: Επικαιροποίηση οικονομικών στοιχείων Δήμων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων Τ.Α. στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.

Πηγή: ypes.gr

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email