Φορολογική Αναγνώριση Δαπανών στο πλαίσιο δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον Οικονομολόγο – Λογιστή, κ. Ανδρέα Πετρίδη, στο Governet.gr

Με αφορμή την περίπτωση (α) του άρθρου 22 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, σχετικά με το δικαίωμα έκπτωσης δαπανών των επιχειρήσεων, σύμφωνα με την οποία:

Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες:

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, συμπεριλαμβανομένων και δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Προκειμένου οι επιχειρήσεις – νομικά πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, κ.ά.) να μπορούν να αντιμετωπίσουν διοικητικά τις όποιες δαπάνες προκύπτουν, στo πλαίσιo των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, είναι απαραίτητο να προηγηθεί η “διοικητική” έγκρισή τους από το ανώτατο όργανο του νομικού προσώπου, που είναι η Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

Ουσιαστικά, για να αποφεύγονται κάθε φορά ξεχωριστές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προτείνεται μία γενική απόφαση στην οποία θα στηριχθεί το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Διαχειριστής του Νομικού Προσώπου για την πραγματοποίηση των σχετικών δράσεων και δαπανών.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης προτείνεται να ληφθεί τον 1ο ή τον 2ο μήνα στην αρχή κάθε έτους και, σε κάθε περίπτωση, πριν την πραγματοποίηση των σχετικών δαπανών.

Υπόδειγμα απόφασης για πρακτικό Γενικής Συνέλευσης

Θέμα 1ο: Στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Ο/Η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ενημερώνει τους μετόχους/εταίρους για την πρότασή της περί οργάνωσης και εφαρμογής της στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας, η οποία αφορά στις δράσεις, ενέργειες και προγράμματα κοινωνικού, περιβαλλοντολογικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού χαρακτήρα, καθώς και σε δράσεις, οι οποίες αφορούν στην ανθρωποκεντρική και δίκαιη πολιτική ανθρωπίνων πόρων, στον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των συνεργατών, κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, στην ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου.

Η διοίκηση της επιχείρησης, έχοντας εντοπίσει τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες, που καθορίζουν αφενός την επιχειρηματική βιωσιμότητα και αφετέρου την αειφόρο ανάπτυξη της εταιρείας, υιοθετεί πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (στρατηγικής, ηθικής και ανθρωπιστικής), στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιεί σχετικές δαπάνες και δωρεές σε μορφώματα του κλάδου της και όχι μόνο.

Η Γενική Συνέλευση, ύστερα από διεξοδική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τη διενέργεια δράσεων, ενεργειών και την πραγματοποίηση προγραμμάτων κοινωνικού, περιβαλλοντολογικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού χαρακτήρα, καθώς και τη διενέργεια δράσεων, οι οποίες αφορούν στην ανθρωποκεντρική και δίκαιη πολιτική ανθρωπίνων πόρων, τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των συνεργατών, κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, να προχωρήσει στη χρηματοδότηση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και, μεταξύ αυτών, και στην πραγματοποίηση δωρεών σε μορφώματα του κλάδου της και όχι μόνο.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email