Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 5.000 άνεργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών

ΟΑΕΔ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ Αριθμ. 9341/317 ΚΥΑ των Υπουργείων Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την υλοποίηση της δράσης «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για 5.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών».

Η δράση αποσκοπεί στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας άνεργων νέων, που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing), τουλάχιστον 50 ωρών, και παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Απευθύνεται σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που δραστηριοποιούνται σε κλάδους (ως κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας με συνάφεια στο ψηφιακό μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ.

Η διάρκεια της δράσης ορίζεται στους έξι (6) μήνες, δίνοντας στους ασκούμενους/ωφελούμενους την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία. Μετά τη λήξη της δράσης, ο ΟΑΕΔ παρέχει στον ασκούμενο/η βεβαίωση ολοκλήρωσης.

Ο ΟΑΕΔ είναι αρμόδιος για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων και την κατάρτιση του πίνακα ωφελουμένων, τη σύζευξη των ωφελουμένων με τις θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας των παρόχων/ επιχειρήσεων, τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στους παρόχους/επιχειρήσεις και την καταβολή των αποζημιώσεων στους ωφελούμενους ασκούμενους και των ασφαλιστικών εισφορών στον e-ΕΦΚΑ.

Δείτε, αναλυτικά:

.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email