Ανοιχτά Προγράμματα ΟΑΕΔ

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον Οικονομολόγο – Λογιστή, κ. Ανδρέα Πετρίδη, στο Governet.gr

Επιμέλεια κειμένου: Ε. Ζελιαλίδου
Ανοιχτά προγράμματα ΟΑΕΔ, στα οποία υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για επιδότηση της απασχόλησης (σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού).
Πρόγραμμα επιταγών επανένταξης στην αγορά εργασίας για 9.200 δικαιούχους

Πρόγραμμα: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση 9.200
δικαιούχων “επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας”»

Ποιους Αφορά: Ιδιωτικές Επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα

Υποβολή Αιτήσεων: Μέχρι την εξάντληση των θέσεων

Διάρκεια επιχορήγησης: 12 μήνες

Ποσό επιχορήγησης: Ανώτατο μηνιαίο ποσό επιχορήγησης 830,00€ – ελάχιστες μικτές αποδοχές 830,00€

 • Α’ στάδιο: το μηνιαίο ποσό, που αναγράφεται στην «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας» του δικαιούχου, και το ποσό, που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού αυτού από το 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.
 • Β’ στάδιο: το ποσό, που αντιστοιχεί στο 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

Η αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα υποβάλλεται από τον εργοδότη μετά την υποβολή της εντολής κενής θέσης, την υπόδειξη από τον εργασιακό σύμβουλο και την πρόσληψη του ωφελούμενου από την επιχείρηση.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι ωφελούμενοι άνεργοι να είναι δικαιούχοι «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας».

Απασχόληση πτυχιούχων ανέργων ηλικίας 22 έως 29 ετών

Πρόγραμμα: «Πρόγραμμα Απασχόλησης 3.500 ανέργων πτυχιούχων ηλικίας 22-29 ετών»

Ποιους Αφορά: Ιδιωτικές Επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα

Υποβολή Αιτήσεων: Μέχρι την εξάντληση των θέσεων

Διάρκεια επιχορήγησης: 10 μήνες

Ποσό επιχορήγησης: Το 75% του μηνιαίου μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως.

Η αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα υποβάλλεται από τον εργοδότη μετά την υποβολή της εντολής κενής θέσης, την υπόδειξη από τον εργασιακό σύμβουλο και την πρόσληψη του ωφελούμενου από την επιχείρηση.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι ωφελούμενοι να είναι άνεργοι πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.

Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

Πρόγραμμα: «Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)»

Ποιους Αφορά: To πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4430/2016 (Α’ 205), και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, καθώς και σε επιχειρήσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού για την απασχόληση ΑμεΑ, απεξαρτημένων ατόμων, αποφυλακισμένων, νέων παραβατικών ατόμων, νεαρών ατόμων, που βρίσκονται σε κίνδυνο, γυναίκες θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Υποβολή Αιτήσεων: Είναι ανοικτό συνέχεια από το 2017 και έχει προϋπολογισμό και για το 2021. Τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε μέχρι το 2023.

Διάρκεια επιχορήγησης: 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες

Ποσό επιχορήγησης: Το 90% του μηνιαίου μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ μηνιαίως για πλήρη απασχόληση και τα 400 ευρώ μηνιαίως για μερική απασχόληση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά).

Ωφελούμενοι είναι: Άτομα με Αναπηρίες (AμεΑ), απεξαρτημένα άτομα από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένα, νεαρά παραβατικά άτομα ή νεαρά άτομα, που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.

Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων έως 39 ετών σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης

Πρόγραμμα: «Πρόγραμμα Απασχόλησης σε Κλάδους Έξυπνης Εξειδίκευσης»

Ποιους Αφορά: Επιχειρήσεις στους Κλάδους:

 • Μεταποίηση-Βιοτεχνία
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Υλικά-Κατασκευές
 • Μεταφορές και Εφοδιαστική αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Βιοεπιστήμες και Υγεία – φάρμακα
 • Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη – Κλιματική Αλλαγή
 • Πολιτισμός – Τουρισμός – Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες
 • Επιστημονική Έρευνα και Ανάπτυξη
 • Επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους, που θα δημιουργήσουν νέα/ες θέσεις εργασίας ειδικοτήτων πληροφορικής (με τίτλο σπουδών πληροφορικής).

Υποβολή Αιτήσεων: Μέχρι εξάντλησης των 5.200 επιδοτούμενων θέσεων

Διάρκεια επιχορήγησης: 15 μήνες

Ποσό επιχορήγησης:

Kατηγορία ανέργουΠοσοστό επιχορήγησηςΑνώτατο Όριο Επιχορήγησης
Κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
60%700€
Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου60%750€
Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου60%800€

Αφορά αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν επιπλέον και όσες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους, επιθυμούν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας ειδικοτήτων Πληροφορικής.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης

Πρόγραμμα: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών»

Ποιους Αφορά: Ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Υποβολή Αιτήσεων: Μέχρι της εξάντλησης των 15.000 επιχορηγούμενων θέσεων

Διάρκεια επιχορήγησης: 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 9 μήνες για ανέργους, που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση (εγγεγραμμένοι άνω των 12 μηνών) και 9 μήνες για ανέργους, που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση (εγγεγραμμένοι άνω των 6 μηνών).

Ποσό επιχορήγησης: Το 50% του μηνιαίου μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να απασχολεί προσωπικό άνω των είκοσι (20) ατόμων με πλήρη απασχόληση.

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης του ΟΑΕ∆ και να διαθέτουν συμπληρωμένο Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στη διεύθυνση: https://www.oaed.gr/proghrammata-anoikhta.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email