Δήμος Κοζάνης | Παράταση υποβολής δικαιολογητικών για απαλλαγή των επιχειρήσεων από δημοτικά τέλη

Αιτήσεις απαλλαγής δημοτικών τελών των επιχειρήσεων Δήμου Κοζάνης

Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη, για όσες επιχειρήσεις έχουν πληγεί από τα έκτακτα μέτρα για τον κορωνοϊό. Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, με απόφασή του (Α.Δ.Σ. 103/2021), ενέκρινε την παράταση υποβολής δικαιολογητικών μέχρι και 31 Μαΐου 2021.

Να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με την Α.Δ.Σ. 296/2020, επιχειρήσεις, που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού, μπορούν να απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74), για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.

Η απαλλαγή για το 2020 θα γίνει με επιστροφή του ποσού και μόνον εφόσον υποβληθεί αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου των επιχειρήσεων ή των ιδιοκτητών των ατομικών επιχειρήσεων, η οποία θα συνοδεύεται από:

  1. Αίτηση (έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία).
  2. Aντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» των επιχειρήσεων, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή Δημόσιας Αρχής βάσει Κ.Α.Δ. του Υπουργείου Οικονομικών, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού.
  3. Αντίγραφο αποδεικτικού εξόφλησης λογαριασμού κατανάλωσης ρεύματος για το διάστημα αναφοράς.
  4. Φωτοτυπία λογαριασμού τραπέζης με τον αριθμό IBAN του δικαιούχου.

Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλεται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Κοζάνης και ηλεκτρονικά στο email: protokolo@kozanh.gr.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email