Δίμηνη παράταση του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας

Παρατείνεται, για δύο μήνες, το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για όσους συμμετέχουν ήδη σε αυτό

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ B’ 1712/26.04.2021) παρατείνεται, για δύο μήνες, υπό τους ίδιους όρους, το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων, μετά το πέρας της οκτάμηνης διάρκειας απασχόλησης των ωφελουμένων από το πρόγραμμα.

Στην περίπτωση των ωφελουμένων, των οποίων η σύμβασή τους έχει λήξει πριν την δημοσίευση της σχετικής ΚΥΑ (Β’ 1712), επανατοποθετούνται στις θέσεις τους για όλο το χρονικό διάστημα της δίμηνης επέκτασης του προγράμματος.

Αναλυτικά: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 0.1503/27.3.2020 (Β’ 1256) κοινής υπουργικής απόφασης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email