Τροπολογία ΥΠΕΣ για τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητάς του

Τροπολογία κατατέθηκε στο, προς συζήτηση στη Βουλή, Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση».

Συγκεκριμένα, η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ του ΥΠΕΣ περιλαμβάνει τις παρακάτω προτεινόμενες διατάξεις:

Άρθρο 1
  • Παράταση της προθεσμίας σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού, έως την 30η/06/2021 (τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020).
Άρθρο 2
  • Διαγραφή των οφειλών των επιχειρήσεων εκμίσθωσης οχημάτων, προς του ΟΤΑ α’ βαθμού, για παραβάσεις διατάξεων, οι οποίες ρυθμίζουν τη στάθμευση και έχουν τελεστεί πριν την 23η/02/2007.
Άρθρο 3
  • Διαγραφή των υπόλοιπων βεβαιωμένων οφειλών, προς τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, μέχρι του ποσού των δέκα (10) ευρώ συνολικά ανά οφειλέτη.
Άρθρο 4
  • Ανάθεση υπηρεσιών ταφής και ανακομιδής νεκρών (τροποποίηση του άρθρου 61 του ν. 3979/2011): Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί, κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης για υπηρεσίες: συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτηρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου, ηλεκτροφωτισμού, καθώς και ταφής και ανακομιδής νεκρών.
Άρθρο 5
  • Χορήγηση ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης και βοηθημάτων σε τρίτεκνους (τροποποίηση του άρθρου 202 του ν. 3463/2006).
Άρθρο 6
  • Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού των ΔΕΥΑ: Οι ΔΕΥΑ μπορούν να αιτούνται οικονομικής ενίσχυσης από τους μετόχους ΟΤΑ α’ βαθμού, με ταυτόχρονη εκχώρηση μέρους των μελλοντικών τους εσόδων, έως την πλήρωση του ποσού της ενίσχυσης, για όσο διαρκούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας κι όχι πέραν της 30ης/06/2021.
Άρθρο 7
  • Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έως την 31η/10/2021 (τροποποίηση του άρθρου 65 του ν. 4688/2020).
Άρθρο 8
  • Παράταση ισχύος δυνατότητας ανάθεσης, από ΟΤΑ α΄ και β’ βαθμού, δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, έως την 30η/06/2021.
Άρθρο 9
  • Παράταση ισχύος δυνατότητας προσαύξησης, έως 30%, του αριθμού των ωρών υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των Δήμων ή Περιφερειών και του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, που συμμετέχουν στα κλιμάκια ελέγχου των μέτρων της πανδημίας, έως την 30η/06/2021.

Πηγή: hellenicparliament.gr

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email