Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις περιόδου 2021 – 2025

Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις περιόδου 2021 - 2025

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ Αριθμ. 58305 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ B’ 2182/25.05.2021), αναφορικά με την υιοθέτηση του σχεδίου δράσης για την Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις της περιόδου 2021 – 2025.

Μέσω των δημοσίων συμβάσεων παράγεται το 14% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πάνω από 250,000 αναθέτουσες αρχές) και συνεπώς η ΕΕ θεωρεί τις δημόσιες συμβάσεις ένα από τα πλέον σημαντικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της κρίσης, υπό την προϋπόθεση της προώθησης της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης. Οι δημόσιες συμβάσεις προτείνονται και ως εργαλείο ανάκαμψης μετά την χρηματοπιστωτική κρίση.

Μετά την πρόσφατη αναθεώρηση του ν. 4412/2016 με το ν. 4782/2021 υπάρχουν ακόμα ορισμένα βήματα, που πρέπει να γίνουν προς την κατεύθυνση ενός πλέον αποδοτικού και αποτελεσματικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων.

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές αναμένεται να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων αδυναμιών της ελληνικής αγοράς δημοσίων συμβάσεων με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Την επιτάχυνση των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.
  • Τη μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων και της πολυπλοκότητας των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, με σκοπό την προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον χώρο των δημοσίων συμβάσεων.
  • Την αύξηση του ανταγωνισμού και την ενθάρρυνση των αναθετουσών αρχών στην υιοθέτηση των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, που βασίζονται στη βελτιστοποίηση της σχέσης ποιότητας – τιμής.

Βασικοί άξονες και στόχοι της νέας Εθνικής Στρατηγικής

Το Σχέδιο Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής Δημοσίων Συμβάσεων 2021-2025 αποτελείται από τέσσερεις πυλώνες, που εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες στρατηγικές κατευθύνσεις:

  • Ο πυλώνας Α αφορά στο θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων.
  • Ο πυλώνας Β αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα δημοσίων συμβάσεων με την πλήρη μετάβαση σε ψηφιακές δημόσιες συμβάσεις.
  • Ο πυλώνας Γ αφορά στην επίτευξη ευρύτερων στρατηγικών στόχων και υλοποίηση πολιτικών μέσω των δημοσίων συμβάσεων.
  • Ο πυλώνας Δ αφορά στην καλή διακυβέρνηση του τομέα δημοσίων συμβάσεων.

Αναλυτικά: ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 – 2025

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email