Τροποποιήσεις των υποβληθέντων οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η τροποποίηση της υπ’ αρ. 2816/30.01.2018 Απόφασης «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και των λοιπών βάσεων δεδομένων οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης λεπτομέρειας» (Β’ 350).

Άρθρο 5 – Χρόνος και συχνότητα υποβολής στοιχείων

5.1. Οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης υποβάλλουν σε μηνιαία βάση και εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς:

i. στοιχεία προϋπολογισμού και απολογισμού,
ii. χρηματοοικονομικά στοιχεία ισολογισμού,
iii. σύνοψη μητρώου δεσμεύσεων,
iv. ισοζύγιο γενικού καθολικού,
v. κινήσεις ενδοκυβερνητικών συναλλαγών,
vi. στοιχεία σχετικά με την πορεία είσπραξης των εσόδων των δήμων,

στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Οικονομικών ΤΑ, μέσω των οποίων θα διευκρινίζονται και εξειδικεύονται τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 4.

5.2. Οι Φορείς Εκτός Γενικής Κυβέρνησης υποβάλλουν σε μηνιαία βάση και εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς:

i. στοιχεία προϋπολογισμού και απολογισμού,
ii. χρηματοοικονομικά στοιχεία ισολογισμού,
iii. ισοζύγιο γενικού καθολικού,

στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Οικονομικών ΤΑ, μέσω των οποίων θα διευκρινίζονται και εξειδικεύονται τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 4.

5.3. Ειδικά οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται από τους φορείς του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή τους στο δημοτικό/περιφερειακό/διοικητικό συμβούλιο του φορέα, με τρόπο που υποδεικνύεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ.

5.4. Επικαιροποίηση στοιχείων

5.4.1. Από την 1η μέχρι την 26η Φεβρουαρίου και από την 1η μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, επικαιροποιούνται τα στοιχεία προϋπολογισμού και απολογισμού, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ισολογισμού, το ισοζύγιο γενικού καθολικού και οι κινήσεις ενδοκυβερνητικών συναλλαγών του τρέχοντος έτους και των προηγούμενων δύο (2) ετών, εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις ανάμεσα στα υποβληθέντα και στα πραγματικά στοιχεία.

5.4.2. Με την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, επικαιροποιούνται τα ίδια ως άνω ετήσια στοιχεία για τις χρήσεις που αφορούν οι καταστάσεις, εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις ανάμεσα στα υποβληθέντα και στα πραγματικά στοιχεία.

Αναλυτικά: ΦΕΚ B’ 1861/07.05.2021

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email