Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.: Ανάρτηση Επικαιροποιημένων Τευχών Διακηρύξεων Έργων

Αναρτήθηκαν, σε επεξεργάσιμη μορφή, προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, τα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων άνω και κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Οι όροι των τευχών έχουν προσαρμοστεί στις διατάξεις του ν. 4782/21 (Α 36), με τις οποίες τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α 147), καθώς και στους όρους των υπό αναθεώρηση Κ.Υ.Α., που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 3 και 5 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, με τις οποίες ρυθμίζονται τα τεχνικά ζητήματα, κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Οι υπό έκδοση, Κ.Υ.Α. υποβλήθηκαν, από τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία, στην Αρχή για τη διατύπωση της προβλεπόμενης, στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ. υποπ. γγ του ν. 4013/2011, σύμφωνης γνώμης και μετά την έκδοση των σχετικών Γ9 & Γ10/2021 Γνωμών της Αρχής, αναμένεται η υπογραφή και η αποστολή τους, προς δημοσίευση, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Tα ως άνω τεύχη διακηρύξεων αναρτώνται, υπό την επιφύλαξη οριστικοποίησης των όρων των υπό αναθεώρηση Κ.Υ.Α., η δε αποστολή τους προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει σε μεταγενέστερο χρόνο και σε κάθε περίπτωση, μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ των υπό αναθεώρηση Κ.Υ.Α..

Έργα Χαμηλότερη Τιμή ΚΑΤΩ των Ορίων

Έργα Χαμηλότερη Τιμή ΑΝΩ των Ορίων

Πηγή: https://www.eaadhsy.gr/

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email