Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων

Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ Αριθμ. 63446 ΚΥΑ (ΦΕΚ B’ 2338/02.06.2021), με την οποία προβλέπεται ο καθορισμός του Εθνικού Μορφότυπου του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, το περιεχόμενο και η μορφή του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Οι Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς οφείλουν, το αργότερο έως 30/09/2021, να προβούν στις απαραίτητες προσαρμογές των οικείων πληροφοριακών τους συστημάτων. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες προσαρμογές και μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία δύνανται να χρησιμοποιούν την Εφαρμογή Διάθεσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων (ΕΔΗΤ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ).

Αναλυτικά: Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email