Στη Βουλή το Νομοσχέδιο για την Τηλεργασία στο Δημόσιο

Στη Βουλή το Νομοσχέδιο για την Τηλεργασία στο Δημόσιο
Κατατέθηκε την Τρίτη, 01/06/2021, προς ψήφιση στη Βουλή, το Νομοσχέδιο με τίτλο: «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών». Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά, μεταξύ άλλων, στην αποτελεσματική εφαρμογή της τηλεργασίας στον Δημόσιο τομέα, σε κανονικές κι έκτακτες συνθήκες.

Το εν λόγω Σχέδιο Νόμου απευθύνεται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα εκτός αυτής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, καθώς και τις εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς (ΔΕΚΟ). Εξαιρούνται όσοι η φύση της εργασίας τους επιβάλλει τη φυσική παρουσία στην υπηρεσία, καθώς και το εκπαιδευτικό προσωπικό σε όλες τις δομές κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Θεσμικό πλαίσιο

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, η τηλεργασία έχει οικειοθελή χαρακτήρα -πλην ορισμένων εξαιρέσεων (λόγοι υγείας ή περιπτώσεις κινδύνου της δημόσιας υγείας). Παράλληλα, διασφαλίζεται η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από πλευράς του φορέα.

Μισθοί και ωράρια εργασίας δεν επηρεάζονται, καθώς οι τηλεργαζόμενοι έχουν ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους υπαλλήλους, που εργάζονται με φυσική παρουσία.

Η παροχή υλικοτεχνικού εξοπλισμού και η πληροφοριακή υποστήριξη εμπίπτει στις αρμοδιότητες κάθε υπηρεσίας («Σταθμός Τηλεργασίας»).

Χρονικά όρια

Η εξ αποστάσεως εργασία παρέχεται σε καθορισμένες ημέρες ανά εβδομάδα και μήνα και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα τέσσερις (44) εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος, οι οποίες λαμβάνονται υποχρεωτικά μέσα σε διάστημα τριών μηνών, ενώ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ η τηλεργασία το διάστημα από 15 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου.

Τέλος, δύναται να εργαστεί απομακρυσμένα το 25% των υπαλλήλων ανά Διεύθυνση ή Αυτοτελές Τμήμα του φορέα, ενώ, ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του φορέα, το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί κι έως το 50% των απασχολούμενων.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email