Έργα για τη βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού από τη ΔΕΥΑ Θέρμης

Η ΔΕΥΑ Θέρμης προχωρεί στην αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού παροχής πόσιμου νερού από το Κάτω Σχολάρι έως την Καρδία στο πλαίσιο έργων με στόχο την αναβάθμιση της Ποιότητας του Πόσιμου Νερού. Το έργο προϋπολογισμού 383.089,43 ευρώ υποβλήθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη και τον Άξονα Προτεραιότητας 14 με τίτλο: “Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων”.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο πνοής που αποτελούσε πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής με την ολοκλήρωση του οποίου θα περιοριστούν οι απώλειες νερού και θα επιτευχθεί επιπλέον ορθολογική διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων. Επιπλέον, το έργο αποσκοπεί στον περιορισμό και τον έλεγχο των απωλειών με αποτέλεσμα την αύξηση της ποσότητας του  νερού που θα μπορεί να διατεθεί για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών.

Αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει:

  • Την κατασκευή κύριου αγωγού μεταφοράς πόσιμου νερού, συνολικού μήκους 4.589 m που θα συνδέει τη δεξαμενή του Κ. Σχολαρίου ‘Ράπταλα’ (υπ’ αριθμ. 1568 δ Κ. Σχολαρίου – παραχώρηση) με τη δεξαμενή Τακάν (υπ’ αριθ. 764 Καρδίας).
  • Την κατασκευή ενός φρεατίου αεραεξαγωγού, δύο φρεατίων εκκένωσης και τεσσάρων φρεατίων δικλείδων ελέγχου και εκκένωσης με σκοπό τη σωστή λειτουργία του αγωγού.

Share