Αδήλωτα τετραγωνικά: Στον «αέρα» ξανά η πλατφόρμα έως τις 30/06

αδήλωτα τετραγωνικά
Παρέχεται εκ νέου η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτων μέσω του https://tetragonika.govapp.gr/.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλουν τις αρχικές ή εκπρόθεσμες δηλώσεις τους με τα ορθά στοιχεία, προκειμένου να υπολογισθούν επ’ αυτού φόροι τέλη και εισφορές προς τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, το αργότερο μέχρι τις 30/06/2022.

Τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, καταβάλονται υπολογιζόμενα από 01/01/2022 μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης, με πρόστιμο είκοσι τοις εκατό (20%) επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος.

Αναλυτικά: Άρθρο 18 – ΦΕΚ A’ 63/24.03.2022

Share