Αλλαγή στο νόμο για τις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης

Ψηφίστηκε στην Βουλή ο νέος νόμος για τις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων των αιρετών.

Σύμφωνα με το νέο νόμο, η δήλωση που υποβάλλεται µέσα σε προθεσµία 30 ηµερών από την λήξη της προθεσµίας (30 Σεπτεμβρίου) επιτρέπεται ύστερα από την πληρωµή ηλεκτρονικού παραβόλου ποσού 200 ευρώ για τους υπόχρεους που υποβάλλουν δήλωση στην επιτροπή ελέγχου του άρθρου 3Α και 100 ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους. Μετά την πάροδο των 30 ημερών, η υποβολή δήλωσης επιτρέπεται ύστερα από πληρωµή ηλεκτρονικού παράβολου ποσού 800 ευρώ για τους υπόχρεους που υποβάλλουν δήλωση στην επιτροπή ελέγχου του άρθρου 3Α και 300 ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους.

Με το νέο νόμο αξιόποινος καθίσταται ο υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλλει δήλωση µε την πάροδο 60 ηµερών από την παρέλευση της προθεσµίας που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003.

Εισάγεται και η υποχρέωση για δήλωση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίωσης.

Ως προς τις σχολικές επιτροπές των Δήµων, δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλουν µόνο οι Πρόεδροι και οι διαχειριστές των τραπεζικών λογαριασµών αυτών.

Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης είναι πια οι Πρόεδροι, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη και των επιτροπών διαγωνισµών µελετών εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ ανά διαγωνισμό.

Υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης είναι και τα αναπληρωµατικά µέλη των οργάνων, εφόσον έχουν συµµετάσχει σε συνεδριάσεις τους.

Κατ’ εξαίρεση οι δηλώσεις αρχικές µε απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016,2017 και 2018 έως τη δηµοσίευση του νόμου και ετήσιες των ετών 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017) υποβάλλονται από 4.1.2019 έως 4.3.2019.

Σε κατηγορίες προσώπων, για τις οποίες επιβάλλεται για πρώτη φορά η υποχρέωση υποβολής δήλωσης, υποβάλλουν τη αρχική δήλωσή τους µέσα σε 90 ηµέρες από τη δηµοσίευση του νόμου, χωρίς να υπολογίζεται το διάστηµα κατά το οποίο η ενιαία διαδικτυακή εφαρµογή τίθεται εκτός λειτουργίας.

Με την παρ.4 του άρθρου 10 ορίζεται ότι υπόχρεοι που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονοµικών συµφερόντων κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018 έχουν τη δυνατότητα να τις επιβεβαιώσουν, εφόσον δεν απαιτείται µεταβολή του περιεχοµένου τους κατά τις διατάξεις του παρόντος.

Χορηγείται µεγαλύτερη προθεσµία για την αυτόβουλη συµπλήρωση των ανακριβειών των στοιχείων που δηλώθηκαν, η οποία μπορεί να γίνει σε προθεσµία 1 µηνός από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή της δήλωσης.

Αυξάνονται τα κατώτατα όρια µετρητών εκτός τραπεζικών λογαριασµών, τα οποία θα πρέπει να δηλώνονται στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης από τις 15.000€ στις 30.000€, αλλά και η ελάχιστη αξία των κινητών σηµαντικής αξίας τα οποία επίσης θα πρέπει να περιλαµβάνονται στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, από το ποσό των 30.000€ στις 40.000€.

Ρυθμίζονται θέματα υποβολής της δήλωσης από τον υπόχρεο των περιουσιακών στοιχείων του εν διαστάσει συζύγου και ειδικότερα περιπτώσεις που τα ανωτέρω πρόσωπα αρνούνται, κατά δήλωση του υπόχρεου, και δεν συνεργάζονται µε τον υπόχρεο παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες ή επιβεβαιώνοντας το περιεχόµενο της δήλωσης που αφορά τα περιουσιακά στοιχεία των ιδίων ή των ανηλίκων τέκνων τους.

Με την παρ.7 του άρθρου 2 καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 περί σύνταξης της δήλωσης σε έντυπο, καθώς αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

Με τη δηµοσίευση του νόμου και για διάστηµα έως δύο (2) µηνών τίθεται εκτός λειτουργίας η ενιαία διαδικτυακή εφαρµογή του άρθρου 2Α του ν. 3213/2003, προκειµένου να προσαρµοστεί στις ρυθµιζόµενες µε τον παρόντα νόµο τροποποιήσεις.

Share