Ανοιχτές προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων από δημόσιους φορείς και Δήμους σε Ευρωπαϊκά προγράμματα.

  1. ‘Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020: Αδελφοποιήσεις και Δίκτυα Πόλεων’

Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της ενεργούς ευρωπαϊκής ιδιότητας του πολίτη και τη μείωση του χάσματος μεταξύ πολιτών και της ΕΕ, μέσα από τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων. Σκοπός του είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας πολιτών-οργανισμών από διάφορες χώρες και η προώθηση της Ευρωπαϊκής συνοχής.

Σκέλος 2: Δημοκρατική Συμμετοχή – Μέτρα Αδελφοποιήσεων και Δικτύων Πόλεων.

Η αδελφοποίηση είναι ένας ισχυρός δεσμός για τους δήμους Ως εκ τούτου, το δυναμικό των δικτύων που δημιουργούνται από μια σειρά δεσμών αδελφοποίησης πόλεων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη θεματικής και μακροχρόνιας συνεργασίας των πόλεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την ανάπτυξη τέτοιων δικτύων, τα οποία είναι σημαντικά για την εξασφάλιση διαρθρωμένης, έντονης και πολύπλευρης συνεργασίας, συμβάλλοντας έτσι στη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου του προγράμματος.

Δίνεται προτεραιότητα σε δίκτυα με στόχο τα θέματα ετήσιας προτεραιότητας.

Δικαιούχοι:

  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Σύνδεσμοι/Σωματεία Ετήσιες Προτεραιότητες: (α) Συζήτηση για Ευρωσκεπτικισμό (β) Αλληλεγγύη σε καιρούς κρίσης (γ) Καταπολέμηση στιγματισμού μεταναστών (δ)Συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης

Προϋπολογισμός (μέγιστο ποσό): 25.000€ (Αδελφοποιήσεις Πόλεων) 150.000€ (Δίκτυα Πόλεων).

Προθεσμία: 1 Σεπτεμβρίου

Πληροφορίες: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_ en.php

 

 

 

  1. LIFE

Το Πρόγραμμα «LIFE» έχει ενωσιακό προϋπολογισμό €3.4 δισ. για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων που υλοποιούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, την περίοδο 2014-2020. Η τρέχουσα πρόσκληση καλύπτει προτάσεις και για τα δύο υποπρογράμματα του LIFE (Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα).

Για το υποπρόγραμμα για το περιβάλλον, η παρούσα πρόσκληση θα καλύψει επιχορηγήσεις για «παραδοσιακά» έργα, προπαρασκευαστικά έργα, και ολοκληρωμένα (integrated) έργα και έργα τεχνικής βοήθειας.

Για το υποπρόγραμμα για την Κλιματική Δράση, η παρούσα πρόσκληση θα καλύψει τις επιχορηγήσεις δράσεων μόνο για “παραδοσιακά” έργα, ολοκληρωμένα (integrated) έργα και έργα τεχνικής βοήθειας.

Συνολικός Προϋπολογισμός: €373,145,000

Πληροφορίες: http://ec.europa.eu/environment/life/funding /life2017/index.htm

Share