Αντώνης Τρίτσης: Ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού (πλαφόν) των προτάσεων ένταξης

Τοπική Αυτοδιοίκηση
Θέσπιση ανώτατου ορίου συνολικού προϋπολογισμού (πλαφόν), ώστε οι δικαιούχοι, ανάλογα με το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά τους, να γνωρίζουν μέχρι ποιο ύψος μπορούν να χρηματοδοτηθούν τα έργα τους από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Με την υπ’ Αριθμ. 6302 ΚΥΑ ομαδοποιούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» σε επτά (7) κατηγορίες (ανάλογα με τις επενδυτικές ανάγκες, την αναπτυξιακή στόχευση, τα δημογραφικά κριτήρια, τα ειδικά χαρακτηριστικά των ηπειρωτικών και νησιωτικών περιοχών) και τίθεται ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού των προτάσεων, που μπορούν να ενταχθούν, για κάθε κατηγορία.

Ειδικότερα:

Κατηγορία 1Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό ίσο ή μεγαλύτερο των 300.000 κατοίκων40.000.000 ευρώ
Κατηγορία 2Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 300.000 κατοίκων και ίσο ή μεγαλύτερο των 100.000 κατοίκων25.000.000 ευρώ
Κατηγορία 3Δήμοι που αποτελούν έδρες Νομών με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων22.000.000 ευρώ
Κατηγορία 4Αστικοί Δήμοι (Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων18.000.000 ευρώ
Κατηγορία 5Λοιποί ηπειρωτικοί και νησιωτικοί Δήμοι12.000.000 ευρώ
Κατηγορία 6Μικροί ηπειρωτικοί Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων και μικροί νησιωτικοί Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 3.500 κατοίκων6.000.000 ευρώ
Κατηγορία 7Περιφέρειες30.000.000 ευρώ

Δεν συνυπολογίζονται στον συνολικό προϋπολογισμό (πλαφόν), ανά δικαιούχο, οι προτάσεις (αιτήσεις ένταξης), που υποβάλλονται:

  • στην Πρόσκληση ΑΤ14 με τίτλο «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021»,
  • στην Πρόσκληση ΑΤ11 με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)»,
  • στην Ομάδα Α της Πρόσκλησης ΑΤ02 με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων»,
  • στη Δράση (δ) «Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.)» της Πρόσκλησης ΑΤ04 «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»,
  • στην Ομάδα Γ «Ειδικά Σχολεία, Επαγγελματικά Λύκεια, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία που εξυπηρετούν δύο (2) ή περισσότερους Δήμους» της Πρόσκλησης ΑΤ07 με τίτλο «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων».

Δείτε, αναλυτικά: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών – «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”» (Β’ 1386)

Share