ενίσχυση επιχειρήσεων, με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών