Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας

Η δράση απευθύνεται στους Δήμους όλης της χώρας και στοχεύει στην ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών τουριστικής, πολιτιστικής αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς και στην ουσιαστική αναζωογόνηση και αλλαγή προσανατολισμού περιοχών σε πολιτιστικούς / τουριστικούς προορισμούς.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ ορίζεται στις 16/01/2018 μέχρι εξαντλήσεως του Π/Υ και το αργότερο έως 15/01/2019.

Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ

Οι παρεμβάσεις αποκατάστασης και ανάδειξης αφορούν ανενεργά κτίρια όπως:
• Βιομηχανικά
• ΞΕΝΙΑ
• Νοσοκομεία
• Αποθήκες
• Στεγασμένες στοές
• Δημοτικά λουτρά
• Δημοτικά σφαγεία
• Στρατιωτικές εγκαταστάσεις
• Δικαστικά μέγαρα
• Άλλα κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
• Το κτίριο απαιτείται να είναι ιδιοκτησίας του Δήμου ή να του έχει παραχωρηθεί από Δημόσιο Φορέα για χρονικό διάστημα άνω των 15 ετών
• Το κτίριο απαιτείται να είναι συνολικής επιφάνειας άνω των 500 τ.μ.
• Το κτίριο θα βρίσκεται εντός ή και εκτός αστικού ιστού με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η άμεση και γρήγορη προσβασιμότητα σε αυτό
Η χρήση που θα επιλεγεί θα πρέπει να διασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία του κτιρίου τουλάχιστον για 4 ημέρες/ εβδομάδα και 8 μήνες/χρόνο.

Χρηματοδότηση:
Η μέγιστη χρηματοδότηση ανέρχεται στα 2.500.000€ ανά πρόταση και το ποσοστό κάλυψης ανέρχεται έως και 100%, ανάλογα με το είδος της αξιοποίησης.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

1η Κατηγορία Παρέμβασης:
Αξιοποίηση τουλάχιστον 80% της επιφάνειας του κτιρίου για αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που θα παρέχει ο Δήμος ή αρμόδιος φορέας του χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα στους πολίτες καθώς και αξιοποίηση μέχρι 20% του κτιρίου για οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες θα ασκούνται από ιδιώτες μέσω εκμίσθωσης, που θα είναι βοηθητικές και συνυφασμένες με την κύρια χρήση.
Ποσοστό Δημόσιας Δαπάνης: Έως 100%
Ποσό Χρηματοδότησης €: 2.500.000

2η Κατηγορία Παρέμβασης:
Α. Αξιοποίηση τουλάχιστον 100% της επιφάνειας του κτιρίου για αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που θα παρέχει ο Δήμος με οικονομικό αντάλλαγμα.
Β. Αξιοποίηση τουλάχιστον 100% της επιφάνειας του κτιρίου για αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες οι οποίες θα ασκούνται από ιδιώτες μέσω εκμίσθωσης με οικονομικό αντάλλαγμα.
Γ. Αξιοποίηση τουλάχιστον 80% της επιφάνειας του κτιρίου για αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που θα παρέχει ο Δήμος με οικονομικό αντάλλαγμα και προαιρετικά μέχρι 20% του κτιρίου για οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες θα ασκούνται από ιδιώτες μέσω εκμίσθωσης, που θα είναι βοηθητικές και συνυφασμένες με την κύρια χρήση.
Ποσοστό Δημόσιας Δαπάνης: Έως 80%
Ποσό Χρηματοδότησης €:2.000.000

Για τις κατηγορίες παρέμβασης 1 και 2, σε περίπτωση ίδρυσης και λειτουργίας μουσείου, δύναται να διατεθεί κατά μέγιστο το 15% του διαθέσιμου συνολικού προϋπολογισμού της πρόσκλησης, 50.000.000€.

3η Κατηγορία Παρέμβασης:
Αξιοποίηση του 100% της επιφάνειας του κτιρίου για την άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όπως ξενοδοχειακές μονάδες, εμπορικά κέντρα, θερμοκοιτίδες.
Ποσοστό Δημόσιας Δαπάνης: Έως 35%
Ποσό Χρηματοδότησης €: 2.500.000

4η Κατηγορία Παρέμβασης:
Α. Αξιοποίηση τουλάχιστον 80% της επιφάνειας του κτιρίου για τη μετεγκατάσταση και λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου και προαιρετικά μέχρι 20% της επιφάνειας του κτιρίου για οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες θα ασκούνται από ιδιώτες μέσω εκμίσθωσης, που θα είναι βοηθητικές και συνυφασμένες με την κύρια χρήση.

Β. Αξιοποίηση τουλάχιστον 80% της επιφάνειας του κτιρίου για δραστηριότητες κοινωνικού χαρακτήρα του Δήμου με προτεραιότητα σε:
• Βρεφικούς – παιδικούς σταθμούς
• ΚΑΠΗ
• Δημοτικά Ιατρεία
και προαιρετικά μέχρι 20% της επιφάνειας του κτιρίου για οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες θα ασκούνται από ιδιώτες μέσω εκμίσθωσης, που θα είναι βοηθητικές και συνυφασμένες με την κύρια χρήση.

Γ. Αξιοποίηση τουλάχιστον 80% της επιφάνειας του κτιρίου για τη μετεγκατάσταση υπηρεσιών άλλου δημόσιου φορέα με δωρεάν παραχώρηση σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και προαιρετικά μέχρι 20% της επιφάνειας του κτιρίου για οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες θα ασκούνται από ιδιώτες μέσω εκμίσθωσης, που θα είναι βοηθητικές και συνυφασμένες με την κύρια χρήση.
Ποσοστό Δημόσιας Δαπάνης: Έως 100%
Ποσό Χρηματοδότησης €: 2.500.000

5η Κατηγορία Παρέμβασης:
Αξιοποίηση τουλάχιστον 80% της επιφάνειας για συνδυασμό κύριων δραστηριοτήτων όπως περιγράφονται στις Κατηγορίες Παρέμβασης 1,2 και 4 και αξιοποίηση μέχρι 20% της επιφάνειας του κτιρίου για οικονομικές δραστηριότητες που θα είναι υποχρεωτικά βοηθητικές και συνυφασμένες με την κύρια χρήση.
Μέγιστο Ποσοστό Δημόσιας Δαπάνης: Έως 100%
Ποσό Χρηματοδότησης €: 2.500.000

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1. Προπαρασκευαστικές ενέργειες: μελέτες ωρίμανσης (οριστικές μελέτες, διαδικασία αδειοδοτήσεων)

 1. Οικοδομικές εργασίες:
  • Στατικές εργασίες
  • Αντικατάσταση ανοιγμάτων και κουφωμάτων
  • Κατασκευή
  • Κατασκευή όλων των απαραίτητων προσβάσεων και εξοπλισμού για τη διευκόλυνση ΑΜΕΑ
  • Αντικατάσταση ή επισκευή στέγης , κιγκλιδωμάτων , κλιμάκων και λοιπών στοιχείων του κτιρίου
  • Αποξηλώσεις και επαναστρώσεις – επενδύσεις
  • Λοιπές αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις (χρωματισμοί , επενδύσεις, διακοσμήσεις, ειδικές καλύψεις, μαρμαρικά κλπ)
  • Οι απαραίτητες μονώσεις έναντι ήχου – υγρασίας και θερμότητας
  • Ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη λειτουργία του κτιρίου (είδη υγιεινής, πάγκοι , ερμάρια , νεροχύτες κλπ)
  • Λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας (συστήματα θερμομόνωσης, κατασκευή σκιάστρων κλπ)
 2. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες:
  • Όλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις και ο εξοπλισμός ασφαλείας για τη λειτουργία του κτιρίου καθώς και οι απαραίτητες γειώσεις και όπου είναι αναγκαία η αντικεραυνική προστασία
  • Συστήματα ενεργητική πυροπροστασίας
  • Συστήματα φωτισμού
  • Συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού
  • Συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (ηλιακοί συλλέκτες)
  • Συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας
  • Ανελκυστήρες
  • Όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός ύδρευσης και αποχέτευσης
 3. Εργασίες Πρασίνου:
  • Προετοιμασία , διαμόρφωση και επιστρώσεις για τις απαραίτητες φυτεύσεις ( χωματουργικά, εκσκαφές, πληρώσεις εδάφους κλπ)
  • Περιφράξεις παντός είδους, πλακόστρωση πεζοδρομίων – νησίδων – πλατειών, πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα, όλα τα απαραίτητα σκυροδέματα και ο οπλισμός τους για τις κατάλληλες διαμορφώσεις
  • Ξύλινες πέργκολες διαφόρων σχημάτων, τοποθέτηση καθιστικών και παγκακιών, κάδοι απορριμμάτων, εξοπλισμός παιδικής χαράς.
  • Φυτεύσεις δέντρων θάμνων και λοιπών (όλων των ειδών) και εγκαταστάσεις χλοοτάπητα σύμφωνα με τις απαραίτητες μελέτες
  • Κλάδεμα και περιποίηση υπάρχουσας φυτοκάλυψης, διαμόρφωση – ανανέωση κόμης ή κοπή
 4. Αγορά εξοπλισμού για την ίδρυση ή εκσυγχρονισμό υποδομής,
 5. Δαπάνες ΤΠΕ (δίκτυα, εξοπλισμός, λογισμικό κ.α.) έως 20% του επιλέξιμου Π/Υ.
 6. Ενέργειες προβολής και προώθησης έως 0,5% καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης για την υλοποίηση της πράξης έως 4% του επιλέξιμου Π/Υ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023.

Share