Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. για τους δημόσιους υπαλλήλους, που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου

Υπουργείο Εσωτερικών

Με τηλεργασία ή back office, θα μπορούν να εργάζονται έως την 31η Αυγούστου, σε συνεννόηση με την Υπηρεσία τους, οι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως προβλέπει η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Ειδική άδεια απουσίας θα χορηγείται αποκλειστικά και μόνο σε εκείνους τους υπαλλήλους, που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου και βάσει των προσκομιζόμενων ιατρικών δικαιολογητικών, και των οποίων τα καθήκοντα δύνανται να παρέχονται εξ αποστάσεως ή η φύση των καθηκόντων τους δεν απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην Υπηρεσία.

Στα βασικά σημεία περιλαμβάνονται, επίσης:

  • η υπόδειξη για χρήση μάσκας από όλους τους υπαλλήλους και όλους τους πολίτες, που έρχονται σε επικοινωνία με τις δημόσιες υπηρεσίες με φυσική παρουσία,
  • η δυνατότητα προσέλευσης και αποχώρησης στις υπηρεσίες σε τρία ωράρια λειτουργίας (7.00 π.μ-15.00, 8.00 π.μ.-16.00 και 9.00 π.μ.-17.00) ή ακόμα και η παροχή εργασίας σε βάρδιες, με ισοκατανομή του προσωπικού.

Πηγή: https://www.ypes.gr/

Share