Ειδικό Πρόγραμμα Διοικητικής Επάρκειας

Υπουργείο Εσωτερικών
Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), μέσω του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.), αναπτύσσει και εφαρμόζει Ειδικό Πρόγραμμα Διοικητικής Επάρκειας.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μόνιμους υπαλλήλους και σε υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων, που υπηρετούν σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Με την υπ’ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/28/οικ.18449 Απόφαση (ΦΕΚ B’ 4494/29.09.2021) του Υπουργείου Εσωτερικών καθορίζονται:

  • Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής στο πρόγραμμα.
  • Οι κλάδοι και οι ειδικότητες στις οποίες ανήκουν οι συμμετέχοντες υπάλληλοι.
  • Το περιεχόμενο, ο τρόπος, η διάρκεια και η διαδικασία παρακολούθησης.
  • Η διαδικασία πιστοποίησης και ο τύπος του πιστοποιητικού που χορηγείται.

Share