Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που επλήγησαν από τον COVID-19 στην Κεντρική Μακεδονία

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που επλήγησαν από την πανδημία, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Πρωταρχικός στόχος της δράσης είναι να παρασχεθεί, στοχευμένα, δημόσια στήριξη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000€. Τα ποσά, επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%), προκύπτουν από το άθροισμα:

  • των αγορών εμπορευμάτων χρήσης,
  • των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης,
  • του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών,
  • του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση,
  • του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες),
  • διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Αποδεκτές είναι μόνον οι αιτήσεις των επιχειρήσεων, που:

  • Έχουν υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση του 2019 έως την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης.
  • Θα συμπληρώσουν τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό έντυπο Ε3 χρήσης 2019), που έχει υποβληθεί έως την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης.

Περίοδος υποβολής έως 9/10/2020 (ώρα 15:00).

Δείτε στον σύνδεσμο, που ακολουθεί:

Πρόσκληση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία» στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020.

Πηγή: https://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx

 

Share