Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, έτους 2021-2022

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, έτους 2021-2022
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΚΥΑ, η οποία αφορά στην εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2021-2022.

Η δράση στοχεύει:

(α) Στην αύξηση και διατήρηση της απασχόλησης των ωφελούμενων γυναικών από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε -μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνσή τους- να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας.

β) Στην ουσιαστική στήριξη των ωφελούμενων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία.

γ) Στην διασφάλιση της ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης ευάλωτων παιδιών και παιδιών σε ανάγκη, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης (Child Guarantee).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
  • Οικογενειακό εισόδημα
  • Κατάσταση απασχόλησης και εργασιακή σχέση
  • Οικογενειακή κατάσταση

Η κατανομή του προϋπολογισμού για το έτος 2021 – 2022 θα γίνει ανά περιφέρεια και επιχειρησιακό πρόγραμμα, σύμφωνα με τον πίνακα, που επισυνάπτεται στο ΦΕΚ B’ 3116/15.07.2021:

Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2021-2022, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Share