Επέκταση της εφαρμογής για το Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σε συνέχεια της Εγκυκλίου με Αρ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/οίκ.17876/17-5-2018 (ΑΔΑ:Ω6Α5465ΧΘΨ-ΠΒΟ), που αφορά τη διαδικασία δημιουργίας του Ψηφιακού Οργανογράμματος της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δημοσιεύθηκε Εγκύκλιος με τις οδηγίες επέκτασης της εφαρμογής με νέες λειτουργίες.

  • Η μη ολοκλήρωση της ένταξης του φορέα στην εφαρμογή του Ψηφιακού Οργανογράμματος δεν θα επιτρέπει τη συμμετοχή του στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας και επιπλέον από 1.1.2020, δεν θα επιτρέπει την έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 16 του ν.4440/2016, καθώς θα απαιτείται η προηγούμενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στην εν λόγω εφαρμογή.

Αναλυτικά, η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ.

Πηγή: http://apografi.gov.gr/perigrammata/14-perigrammata.html

Share