Επεξεργασία και ολοκλήρωση των δηλώσεων για τα επιπλέον τετραγωνικά, μέσω της πλατφόρμας της ΚΕΔΕ – Διευκρινίσεις

ολοκλήρωση των δηλώσεων για τα επιπλέον τετραγωνικά

Δημοσιεύθηκε το υπ’ Αρ. Πρ. 37044 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας επεξεργασίας και ολοκλήρωσης των δηλώσεων για τα επιπλέον τετραγωνικά που έχουν δηλωθεί στους Δήμους μέσω της πλατφόρμας διόρθωσης τετραγωνικών της ΚΕΔΕ».

Υπενθυμίζεται ότι οι προθεσμίες, αναφορικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και τη διάρκεια των συμβάσεων, που έχουν συναφθεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, παρατείνονται, από την ημερομηνία λήξης τους, έως την 30η/06/2021 (ΦΕΚ A’ 48/31.03.2021, Άρθρο 91 του ν. 4790/2021).

Share