Μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ Αριθμ. 1193 Απόφαση (ΦΕΚ B’ 3505/24.08.2020), με τίτλο: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), σχετικά με τα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19».

  1. O εκμισθωτής, που δεν εισπράττει το σαράντα τοις εκατό (40%) των μισθωμάτων, λόγω των υποχρεωτικών μέτρων της μείωσης μισθωμάτων, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, δεν υπόκειται για το μη εισπραττόμενο ποσό σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης και δεν υποχρεούται στην αναγραφή των ποσών αυτών κατά την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος.
  2. Για τους εκμισθωτές, εφόσον εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%), έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του εξήντα τοις εκατό (60%) των μισθωμάτων των μηνών αυτών λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση, από οφειλές προς τη φορολογική αρχή με καταληκτική ημερομηνία καταβολής από 31.7.2020 και μετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις/διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

Το ποσό της έκπτωσης μειώνει οφειλές προς τη φορολογική αρχή με προθεσμία καταβολής από την 31.7.2020 και μετά, με την ακόλουθη σειρά:

  • από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος και φόρο πολυτελούς διαβίωσης, που προκύπτουν μετά από πράξη διοικητικού προσδιορισμού, η οποία εκδίδεται βάσει εμπρόθεσμης αρχικής δήλωσης,
  • του ΕΝ.Φ.Ι.Α.,
  • από Φ.Π.Α.,
  • κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Ο δικαιούχος της έκπτωσης, εκμισθωτής, προκειμένου να τυγχάνει των ευνοϊκών ρυθμίσεων, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, υποβάλλει, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος («Δήλωση COVID»).

 

Share