Νέα προθεσμία υποβολής για αρχική και τροποποιητική «Δήλωση Covid», για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο

Με Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ B’ 3636/01.09.2020), προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής, από την 4η Σεπτεμβρίου έως και την 23η Σεπτεμβρίου 2020, των δηλώσεων περί μεταβολής του μισθώματος («Δηλώσεις Covid»):

  • για τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο, για όσους δεν έχουν ακόμα υποβάλει αρχικές δηλώσεις,
  • τροποποιητικές δηλώσεις, για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο.

Προκειμένου να υποβληθεί η «Δήλωση Covid», θα πρέπει μέχρι τις ως άνω ημερομηνίες να έχει υποβληθεί η αρχική ή η τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», η οποία θεωρείται εμπρόθεσμη.

Η αποδοχή της αρχικής «Δήλωσης Covid», για τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο, από τους μισθωτές, καθώς και η αποδοχή τυχόν τροποποιητικής, για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020, διενεργείται μέχρι και την 1η Οκτωβρίου 2020.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email