Νέα προθεσμία υποβολής για αρχική και τροποποιητική «Δήλωση Covid», για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο

Με Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ B’ 3636/01.09.2020), προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής, από την 4η Σεπτεμβρίου έως και την 23η Σεπτεμβρίου 2020, των δηλώσεων περί μεταβολής του μισθώματος («Δηλώσεις Covid»):

  • για τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο, για όσους δεν έχουν ακόμα υποβάλει αρχικές δηλώσεις,
  • τροποποιητικές δηλώσεις, για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο.

Προκειμένου να υποβληθεί η «Δήλωση Covid», θα πρέπει μέχρι τις ως άνω ημερομηνίες να έχει υποβληθεί η αρχική ή η τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», η οποία θεωρείται εμπρόθεσμη.

Η αποδοχή της αρχικής «Δήλωσης Covid», για τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο, από τους μισθωτές, καθώς και η αποδοχή τυχόν τροποποιητικής, για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020, διενεργείται μέχρι και την 1η Οκτωβρίου 2020.

Share