Νέα προθεσμία υποβολής προτάσεων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ΟΤΑ

Νέα προθεσμία υποβολής προτάσεων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ΟΤΑ
Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ΟΤΑ ορίζεται η 31η Μαΐου 2023.

Ξεκίνησε την Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου, η δυνατότητα υποβολής στην Πρόσκληση 01_«Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» (κωδ. 241), ΨΗΜΕΤ 2021-2027 με τους ίδιους προϋπολογισμούς ανά Δήμο και φυσικό αντικείμενο και δικαιούχους το σύνολο των Δήμων.

Επισημαίνεται ότι οι προτάσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr, με καταληκτική ημερομηνία την 31η/05/2023 και ώρα 18:00.

Υποβολή Προτάσεων

Προτάσεις που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 08_ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» (κωδ. 6039) θα μεταφερθούν προς αξιολόγηση και συγχρηματοδότηση στην Πρόσκληση 01_«Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» (κωδ. 241), στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027».

Σημειώνεται ότι, για το σύνολο των προτάσεων, θα υποβληθεί νέα αίτηση ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2021-2027 από τους δικαιούχους, και η μεταφορά των αρχικά υποβληθέντων αρχείων θα πραγματοποιηθεί από την ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ.

Παράλληλα, συνίσταται οι Δήμοι οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει πρόταση στην Πρόσκληση 08_ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» (κωδ. 6039), να υποβάλουν απευθείας στη νέα Πρόσκληση.

Δείτε, αναλυτικά:

Διευκρίνιση: Πρόσκληση 08_ΕΠΑΝΕΚ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» – Δυνατότητα υποβολής στην Πρόσκληση 01_«Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ»

Πρόσκληση 01: Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ – Υποβολή Προτάσεων στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

Share