Νέα πρωτοβουλία της Ε.Ε. για αποτελεσματικότερες δημόσιες συμβάσεις προμηθειών

Οι εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα επικεντρωθούν στην ενθάρρυνση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων, στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία, στη βελτίωση της Ασφάλειας, καθώς και στην ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης και της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα επιδιώξει την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, τη δημιουργία ενός Ενιαίου Χώρου Δικαιοσύνης και Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, την υιοθέτηση μιας νέας μεταναστευτικής πολιτικής, καθώς και την αύξηση της επιρροής της Ε.Ε. σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επίσης στις 3 Οκτωβρίου,  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μία σειρά μέτρων που αποβλέπουν στην καθιέρωση σύγχρονων και αποτελεσματικών διαδικασιών στη διάθεση των δημόσιων κονδυλίων, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μίας ενιαίας αγοράς δημόσιων συμβάσεων και τη στήριξη των επενδύσεων στο εσωτερικό της Ε.Ε..

Με την εφαρμογή των ενωσιακών οδηγιών οι δημόσιοι αγοραστές έχουν τη δυνατότητα  να επιλέξουν τις πλέον συμφέρουσες προσφορές, με βάση τη σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας που μπορεί να περιλαμβάνει κοινωνικά, περιβαλλοντικά ή άλλα ποιοτικά κριτήρια.

Share