Νομοσχέδιο για τον Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Κατατέθηκε χθες, 09/09/2020, στη Βουλή των Ελλήνων, το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τίτλο: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/2102 ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/1024) – ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/1972) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

Το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου έχει στόχο τη σύνταξη ενός μοναδικού, ενιαίου νομοθετικού κειμένου, με αντικείμενο τη ρύθμιση θεμάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον Δημόσιο Τομέα. Σκοπός είναι η συγκρότηση της απαραίτητης θεσμικής και νομοθετικής βάσης, πάνω στην οποία θα εξελιχθεί το Ψηφιακό Κράτος την επόμενη δεκαετία.

Δείτε, στον σύνδεσμο που ακολουθεί: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.

Νέος Προσωπικός Αριθμός (ΠΑ) των πολιτών για τις συναλλαγές με το Δημόσιο

Με διάταξη (άρθρο 11) καθιερώνεται Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.), για την επαλήθευση της ταυτότητας των φυσικών προσώπων, που συναλλάσσονται με τους φορείς του Δημόσιου Τομέα. Ο Π.Α. αποτελείται από δώδεκα (12) αλφαριθμητικά στοιχεία, εκ των οποίων τουλάχιστον τα εννέα (9) τελευταία είναι αριθμητικά και χορηγείται άπαξ στο φυσικό πρόσωπο, ενώ δεν μεταβάλλεται και απενεργοποιείται με τον θάνατο ή την κήρυξη σε αφάνεια του φυσικού προσώπου. Κριτήρια για την απόδοση Π.Α. είναι είτε τα κριτήρια για τη λήψη Α.Φ.Μ. είτε τα κριτήρια για τη λήψη Α.Μ.Κ.Α., ο οποίος λαμβάνεται κατά τη γέννηση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα εννέα (9)  τελευταία αριθμητικά στοιχεία του Π.Α. αποτελούν τον Α.Φ.Μ. του φυσικού προσώπου.

Πηγή: https://www.hellenicparliament.gr/

 

Share