Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών

Δελτίο Τύπου
Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών

Την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης ζήτησε ο Συνήγορος του Πολίτη από τους Υπουργούς Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Συγκεκριμένα, η Ανεξάρτητη Αρχή ζήτησε την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 140832/Ζ1 (ΦΕΚ Β 2993/31.08.17) προκειμένου να αποκατασταθούν τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την απόρριψη χορήγησης του επιδόματος, για λόγους που συνδέονται με το κριτήριο του εισοδήματος, της ακίνητης περιουσίας, της καλής επίδοσης φοιτητών και της προσβασιμότητας στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής αίτησης μέσω του συστήματος TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Ο Συνήγορος διερεύνησε αναφορές σχετικά με τη μη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών για λόγους που συνδέονται με τα παραπάνω κριτήρια και διαπίστωσε ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση δεν φαίνεται να επιτελεί σε όλες τις περιπτώσεις τον σκοπό του νομοθέτη, που είναι η ενίσχυση οικογενειών που δεν κατέχουν τα απαιτούμενα μέσα για τις σπουδές των παιδιών τους. Συγκεκριμένα, ο Συνήγορος προτείνει τα ακόλουθα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει:

• Να μην προσμετρούνται τα ημιτελή κτίσματα ή τα ακατάλληλα για οίκηση ακίνητα, στις «κατοικίες» (που οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος είναι κύριος ή επικαρπωτής), είτε για τον υπολογισμό του συνολικού εμβαδού κατοικιών είτε για την ύπαρξη κατοικίας στον τόπο σπουδών του φοιτητή.

• Να μην αποκλείεται η χορήγηση του επιδόματος όταν οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος έχουν μόνο ποσοστό συνιδιοκτησίας σε κατοικία στην πόλη των σπουδών του.

• Να προσμετρούνται διαζευκτικά ή το συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου και των τέκνων που τον βαρύνουν από κάθε πηγή ή το αντίστοιχο τεκμαρτό εισόδημα (σε περίπτωση που το τελευταίο είναι υψηλότερο του πραγματικού) για τον υπολογισμό του συνολικού ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος. Η συνάθροιση πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος (ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη) δημιουργεί πλασματικό εισόδημα, υψηλότερο του τελικώς φορολογούμενου.

• Να νομοθετηθεί η δυνατότητα υποβολής αιτήματος από τη μητέρα του φοιτητή, σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου πατέρα, με σχετική πρόβλεψη στο πληροφοριακό σύστημα. Για τις δε ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις, προτείνουμε τη διαχείριση αυτών ad hoc εκτός πληροφοριακού συστήματος TAXIS από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

• Να επανέλθει η εφαρμοζόμενη μέχρι πέρυσι πρόβλεψη για τη χορήγηση του επιδόματος, σε περίπτωση επιτυχούς εξέτασης του φοιτητή στο ήμισυ των μαθημάτων, ακόμη κι αν αυτά δεν ανήκουν μόνο στο πρόγραμμα σπουδών του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους αλλά και σε παρελθόντα ή και επόμενα εξάμηνα.

• Να προβλεφθεί η εκπρόθεσμη εξέταση των αιτημάτων που δεν ολοκληρώθηκε η υποβολής τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του TAXIS, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του δικαιούχου. Για την εξέτασή τους να δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους κατά την τρέχουσα περίοδο.

Ο Συνήγορος θεωρεί απαραίτητη των υιοθέτηση των παραπάνω προτάσεων για την άμεση και έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, προκειμένου να καταβληθεί το στεγαστικό επίδομα σε οικογένειες και φοιτητές που το δικαιούνται και έχουν ανάγκη τη στήριξη των σπουδών τους.

Πληροφορίες: 213 1306600, press@synigoros.gr

Share