Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με Παιδιά Προσχολικής ηλικίας 2021-2022

prosxoliki-ilikia-2021-programma-stirixis
Δημοσιεύτηκε από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., Δελτίο Τύπου για το “Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με προσχολικής ηλικίας ” περιόδου 2021-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στην ειδική εφαρμογή της ιστοσελίδας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., (www.eetaa.gr – paidikoi.eetaa.gr), μέχρι και την 3η Αυγούστου 2021 και ώρα 23:59.

Οι ειδικότερες λεπτομέρειες και τρόπος οριστικοποίησης και ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες για την άντληση ή την επαλήθευση των απαιτούμενων στοιχείων, θα περιγραφούν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα εκδοθεί και στις σχετικές οδηγίες που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr –
paidikoi.eetaa.gr).

Στο Δελτίο Τύπου μεταξύ άλλων ανακοινώνονται και τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή στο πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειώνμε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οι εργαζόμενοι/ες που είναι :
α) υπάλληλοι, μόνιμοι και αορίστου χρόνου, του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και των
Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού), ή
β) μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι/ες δεν έχουν
αιτηθεί ή και ενισχυθεί από συγχρηματοδοτούμενες δράσεις εναρμόνισης οικογενειακής
και επαγγελματικής ζωής
γ) μισθωτές/αυτοαπασχολούμενες στον ιδιωτικό τομέα οι οποίες υπέβαλαν αίτηση
συμμετοχής στην συγχρηματοδοτούμενη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής» Κύκλος 2021-2022 πλην αποκλείονται του δικαιώματος λήψης
voucher της Δράσης αυτής λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού της.
με την προϋπόθεση ότι έχουν συνολικό οικογενειακό δηλωθέν ετήσιο εισόδημα για το
φορολογικό έτος 2020, το οποίο δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις :

  • 33.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως δύο (2) παιδιά
  • 36.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως τρία (3) παιδιά
  • 39.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά και
  • 42.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως από πέντε (5) και άνω.

Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή, οικονομική κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα
φορολογικού έτους 2020) και η κατάσταση απασχόλησης.

Σε όλες/ους τις/ους ωφελούμενες/ους, εφόσον επιλεγούν, θα χορηγηθεί «Αξία Τοποθέτησης»
(Voucher), ύψους 180 €/μήνα, βάσει της μοριοδότησης που έχουν λάβει στο σύνολο της χώρας,
μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του προγράμματος.

Share