Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τη δράση «Ανάπτυξη/αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» από Δημόσιους Φορείς

Αναρτήθηκε πρόσκληση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την οποία καλούνται Φορείς Γενικής Κυβέρνησης και φορείς υγείας, εκπαίδευσης και πολιτισμού που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας των ΟΤΑ να υποβάλουν προτάσεις έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΚΜ.

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι παρεμβάσεις για τη διεύρυνση της προσφοράς υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνών (ΤΠΕ) από Δημόσιους Φορείς της ΠΚΜ. Η δράση μπορεί να περιλαμβάνει την αναβάθμιση υφιστάμενων ή / και την ανάπτυξη νέων δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών  στην ΠΚΜ, που αποσκοπούν:

  • στην προώθηση της περιφερειακής και τοπικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
  • στη συμπλήρωση της λειτουργικότητας υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης ώστε να προστεθούν νέες λειτουργίες (ψηφιακές υπογραφές, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ηλεκτρονικές προμήθειες, κ.ο.κ.) ή να βελτιωθεί ο βαθμός πληροφοριακής τους ωριμότητας στο επίπεδο των πλήρως ψηφιακών συναλλαγών με τους πολίτες
  • στη ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου με σκοπό να αξιοποιηθεί στη συνέχεια σε δράσεις ολοκληρωμένης τουριστικής προβολής
  • στη ψηφιοποίηση και διάθεση με όρους ανοικτής πρόσβασης δημόσιων δεδομένων,
  • στην ανάπτυξη συστημάτων αλληλεπίδρασης των Δήμων με τους δημότες τους στη λογική των «έξυπνων πόλεων»
  • στην επέκταση της κάλυψης υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας και βελτίωση της διαλειτουργικότητάς τους
  • στην υποστήριξη της διασυνοριακής ανταλλαγής ιατρικών δεδομένων
  • στην επέκταση και ενδυνάμωση του e-learning από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ΠΚΜ

Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας www.pepkm.gr.

Πηγή: www.pkm.gov.gr/

Share