Πρόσκληση υποβολής προτάσεων | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» – Άξονας Προτεραιότητας 3

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κος Μέτιος, καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Υποδομές ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυσης της Κοινωνικής συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», με τίτλο «Δράση 9α.18.1  Ανάπτυξη / Αναβάθμιση Υποδομών Υγείας»

Η Δράση 9α.18.1 περιλαμβάνει παρεμβάσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης του κτιριακού δυναμικού και του εξοπλισμού Υγείας σε όλες τις βαθμίδες, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα της Δημόσιας Υγείας. Ειδικότερα, περιλαμβάνει κτιριακές παρεμβάσεις κι εκσυγχρονισμό του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Θα ενισχυθούν, κατά προτεραιότητα, οι υποδομές υγείας περιοχών όπου εντοπίζεται σοβαρή υστέρηση και υποβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών στους κατοίκους τους.

  •  Μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 15.000.000 € (οι προτάσεις θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κι από Εθνικούς Πόρους).
  • Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, από την 01/10/2019 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 15/05/2020 14:00:00  (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Αναλυτικά η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  /  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Πηγή: https://www.eydamth.gr

Share