Πρόσκληση υποβολής προτάσεων | Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» – Άξονας Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές»

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, κος Αρναουτάκης, καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές» (συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη», με τίτλο «Δράση 8.v.2 : Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete»

Σκοπός της δράσης είναι η κατάρτιση και η πιστοποίηση των εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων της απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

  • Ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 200.000,00 €.
  • Μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 800.000,00 €.
  • Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, από την 14/10/2019 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 28/02/2020 15:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Αναλυτικά η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ.

Πηγές: https://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx

http://www.pepkritis.gr/

Share