Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για τη στελέχωση των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού και των Νομικών Προσώπων αυτών

Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για τη στελέχωση των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού

Με την υπ’ Αριθμ. 551884 Κ.Υ.Α. εγκρίθηκε η κατανομή 1149 (χιλίων εκατόν σαράντα εννέα) θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής κατ’ ανώτατο όριο, με σκοπό τη στελέχωση των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) της περιόδου 2021-22.

Αναλυτικά, η κατανομή: ΦΕΚ B’ 5351/18.11.2021

Share