Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων των ΟΤΑ

Με το υπ΄ Αριθ. Πρωτ. 72371 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ορίζεται ότι οι δήμοι, οι περιφέρειες και οι λοιποί φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης -στη βάση της υπ’ Αριθμ. 2816/30.01.2018 Απόφασης- υποχρεούνται να υποβάλλουν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις τους στις Βάσεις Δεδομένων του ΥΠΕΣ, εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή τους στο δημοτικό/περιφερειακό/διοικητικό Συμβούλιο του φορέα.

Αναλυτικά: Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων

Πηγή: ypes.gr

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email