Χρηματοδοτήσεις 12 εκ ευρώ για Καινοτομία και Νεολαία

Πρόσκληση με τίτλο Strategic partnerships in the field of education and training κα με ύψος 3,8 εκατομμύρια ευρώ εξέδωσε η Ευρωπαική Πρωτοβουλία ERASMUS+ απευθυνόμενη και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση προκειμένου να ενισχύσει Στρατηγικές Συμπράξεις που έχουν βάση της Καινοτομία.
Οι Στρατηγικές Συμπράξεις είναι διακρατικά σχέδια που στοχεύουν στην ανάπτυξη, μεταφορά ή/και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών, καθώς και στην υλοποίηση κοινών πρωτοβουλιών που προωθούν τη συνεργασία, τη συνεργατική μάθηση και την ανταλλαγή εμπειριών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Βάσει του στόχου τους και της σύνθεσης τους. Οι Συμπράξεις είναι δυνατόν να έχουν μία από τις παρακάτω μορφές:

Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την καινοτομία
Τα σχέδια αναμένεται να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα, ή/και να προβούν σε εντατικές δραστηριότητες διάχυσης και διάδοσης των παραγόμενων αποτελεσμάτων. Αυτός ο τύπος σχεδίων είναι ανοικτός σε όλους τους τομείς εκτός από τις συνεργασίες μεταξύ σχολείων.

Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την ανταλλαγή καλών πρακτικών
Τα σχέδια αποσκοπούν στην ανταλλαγή ιδεών, πρακτικών και μεθόδων μεταξύ των οργανισμών. Αυτός ο τύπος σχεδίων είναι ανοικτός σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας εκτός από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Μέγιστη επιχορήγηση: ένα μεταβλητό ποσό, το οποίο ορίζεται με τον πολλαπλασιασμό των €12.500 με τη διάρκεια του σχεδίου (σε μήνες) και μέχρι €450.000 ευρώ για έργα διάρκειας 36 μηνών , (Εξαίρεση: για τις Συναλλαγές Σχολικών Συναλλαγών: μέγιστο ποσό €16.500 ετησίως και ανά συμμετέχουσα σχολή, εξαιρουμένης της Υποστήριξης Ειδικών Αναγκών και των δαπανών για ακριβά ταξίδια).
Λεπτομέρειες δείτε εδώ:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide

Επίσης η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία ERASMUS+ εξέδωσε και πρόσκληση με τον τίτλο Capacity building in the field of youth με σκοπό να χρηματοδοτήσει με 3,8 εκ ευρώ δράσεις για την νεολαία και τον εθελοντισμό
Η Δράση αυτή στοχεύει στην:
• Aνάπτυξη συνεργασιών και ανταλλαγών ανάμεσα σε Χώρες του Προγράμματος και Χώρες Εταίρους από όλο τον κόσμο
• Bελτίωση της ποιότητας και αναγνώριση της εργασίας των νέων, της άτυπης μάθησης και του εθελοντισμού στις Χώρες Εταίρους
• Προώθηση δραστηριοτήτων κινητικότητας μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων με στόχο τη συμμετοχή των νέων με λιγότερες ευκαιρίες στα κοινάΟι δραστηριότητες που επιχορηγούνται στα πλαίσια της δράσης είναι:
• Στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ οργανώσεων νεολαίας και τοπικών αρχών από τις Χώρες Εταίρους
• Συνεργασία μεταξύ οργανώσεων Νεολαίας και οργανώσεων στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης, όπως επίσης και εκπροσώπων από το χώρο των επιχειρήσεων και της εργασίας
• Ανάπτυξη των δυνατοτήτων των Συμβουλίων Νεολαίας, των πλατφόρμων για τη νεολαία και των εθνικών και τοπικών αρχών που ασχολούνται με τη νεολαία σε Χώρες Εταίρους
• Ενίσχυση της διαχείρισης των οργανώσεων Νεολαίας, της ανάπτυξης καινοτομίας και της διεθνοποίησης τους
• Εφαρμογή και έλεγχος των πρακτικών που πραγματοποιούνται από τα άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας
• Υλοποίηση σχεδίων κινητικότητας από/προς Χώρες Εταίρους (Ανταλλαγές νέων, Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία, κινητικότητα ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα Νεολαίας) με την προϋπόθεση ότι προσφέρουν επιπρόσθετη αξία στο σχέδιο
Η διάρκεια μίας συνεργασίας μπορεί να είναι από 9 μήνες μέχρι 2 χρόνια
Μέγιστη επιχορήγηση: ένα μεταβλητό ποσό, το οποίο ορίζεται με τον πολλαπλασιασμό των €12.500 με τη διάρκεια του σχεδίου (σε μήνες) και μέχρι €450.000 ευρώ για έργα διάρκειας 36 μηνών , (Εξαίρεση: για τις Συναλλαγές Σχολικών Συναλλαγών: μέγιστο ποσό €16.500 ετησίως και ανά συμμετέχουσα σχολή, εξαιρουμένης της Υποστήριξης Ειδικών Αναγκών και των δαπανών για ακριβά ταξίδια).
Λεπτομέρειες δείτε εδώ
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide

Share