Χρηματοδότηση 72 εκ ευρώ για ανθεκτικές πόλεις στην κλιματική αλλαγή

H Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Funding & tender opportunities” απηύθυνε πρόσκληση μεταξύ άλλων και σε ΟΤΑ με την επωνυμία “GREENING THE ECONOMY IN LINE WITH THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) / Building a water-smart economy and society” συνολικού ύψους 72.000.000 ευρώ για μια συστηματική προσέγγιση για τη μετάβαση προς μια πιο παραγωγική, από άποψης πόρων, πιο πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας. Λήξη 1ου σταδίου – 19 Φεβρουαρίου 2019. Λήξη 2ου σταδίου – 4 Σεπτεμβρίου 2019
Το Societal Challenge 5 Work Programme for 2018-2020 επικεντρώνεται στη μετάβαση σε μια πιο πράσινη, οικονομικά αποδοτικότερη και πιο ανθεκτική στην αλλαγή του κλίματος οικονομία σε συνάρτηση με το φυσικό περιβάλλον, επιδεικνύοντας μια ισχυρή δέσμευση για την υποστήριξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης του ΟΗΕ και των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού COP21. Συνεπώς, το παρόν πρόγραμμα εργασίας διαρθρώνεται γύρω από δύο προσκλήσεις: «Οικοδόμηση ενός μέλλοντος με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και δράσεις ανθεκτικές στην αλλαγή του κλίματος: δράση για το κλίμα υπέρ της συμφωνίας του Παρισιού» και «Πράσινη οικονομία σύμφωνη με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης». Συνολικά, το πρόγραμμα εργασίας συμβάλλει στους τομείς “Οικοδόμηση ενός μέλλοντος με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, ανθεκτικό στο κλίμα” και “Σύνδεση οικονομικών και περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων – κυκλική οικονομία”.
Το Societal Challenge 5 Work Programme for 2018-2020 εναρμονίζεται με τις πολιτικές αποφάσεις της αυξημένης επένδυσης στην αειφόρο ανάπτυξη και στην έρευνα και την καινοτομία που σχετίζεται με το κλίμα, στην ενσωμάτωση της ψηφιοποίησης, στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, στην αντοχή στην κοινωνία και στην καινοτομία που δημιουργεί η αγορά στους εξής άξονες:
 Κλιματική δράση υπέρ της συμφωνίας του Παρισιού
 Κυκλική οικονομία
 Πρώτες ύλες
 Νερό για το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία μας
 Καινοτόμες πόλεις για βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα
 Προστασία και αξιοποίηση της αξίας των φυσικών και πολιτιστικών αγαθών (η οποία περιλαμβάνει την παρατήρηση της γης, τις λύσεις που βασίζονται στη φύση, τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και τη λογιστική φυσικών κεφαλαίων και την κληρονομιά).

Share