Χρηματοδότηση 7,2 εκ ευρώ για διαχείριση υδάτων και ενέργειας

Την πρόσκληση GREENING THE ECONOMY IN LINE WITH THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) / Building a water-smart economy and society έβγαλε στο αέρα το HORIZON 2020 με προθεσμία την 4η Σεπτεμβρίου 2019.
Η χρηματοδότηση ανέρχεται στα 7,2 εκ ευρώ και είναι 100%
Η πρόσκληση καλύπτει την ανάγκη για μια συστηματική προσέγγιση για τη μετάβαση προς μια πιο παραγωγική, από άποψης πόρων, πιο πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας.
Οι δράσεις του προγράμματος στοχεύουν στο να βελτιώσουν μεσοπρόθεσμα σημαντικά την αποτελεσματικότητα της χρήσης των πόρων (συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας και του νερού), να ελαχιστοποιήσουν την παραγωγή αποβλήτων και να αυξήσουν τη χρήση των πόρων που προέρχονται από δευτερεύουσες πηγές – και τη μείωση της ρύπανσης και των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Στόχος τους είναι να διασαφηνίσουν τον ρόλο του σχεδιασμού στην ανθεκτικότητα των προϊόντων, να ενισχύσουν την ικανότητα των πόλεων να υιοθετήσουν τις προσεγγίσεις της κυκλικής οικονομίας και να υποστηρίξουν τη μετάβαση σε συστηματικές ολοκληρωμένες λύσεις που κλείνουν τους κύκλους χρήσης των πόρων στον τομέα των υδάτων. Θα συμβάλουν στην εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία [COM (2015) 614 τελικό]] και σε βασικές προτεραιότητες υψηλού επιπέδου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, το κλίμα και την ενέργεια, καθώς και μια ενισχυμένη βιομηχανική βάση. Τέλος, αναμένεται να στηρίξουν τις προσπάθειες της Ευρώπης για την υλοποίηση των Στόχων για την Αειφόρο Ανάπτυξη (SDG), ιδιαίτερα την SDG 12 «Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή», SDG 6 «Διασφάλιση διαθεσιμότητας και βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων και υγιεινής για όλους», SDG 11 και κοινότητες και SDG 13 «Να ληφθούν επειγόντως μέτρα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της» (και των στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων για την αλλαγή του κλίματος), μαζί με το Νέο Πρόγραμμα Habitat III.

Share