9 Νοεμβρίου, 2018
Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. προσκαλεί τους Ο.Τ.Α. των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νότιου Αιγαίου & Ιονίων Νήσων στην Ημερίδα, που…
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ ΕΑΠ2004980ΕΞ2018/15.10.2018 (ΦΕΚ 4936/05.11.2018 τεύχος Β’), που τροποποιεί την με αριθμό 2/37345/0004/4-6-2010 (ΦΕΚ784/τ.Β’/4-6-2010) κοινή απόφαση…
Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), στο πλαίσιο του υποστηρικτικού και…