Αρθρογραφία
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πεδίο εφαρμογής, που θα έχει ο Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών…
Ενόψει της εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, 2016/679 (GDPR) και των αυστηρών…
Εύλογο ενδιαφέρον για τη γνώση των διοικητικών εγγράφων: Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2690/99 (Κώδικας…
Η δράση της δημόσιας διοίκησης ρυθμίζεται από την αρχή νομιμότητας διοικητικής δράσης δηλαδή η δημόσια διοίκηση δρα…
Οι Κοινοτικές οδηγίες 2014/24/EΕ, 2014/25/EΕ και 2014/23/EΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2014. Το 2014, εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό…